Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Apr 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ :15-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ Nt ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æäAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:23 eÁ:PÉÆgÀªÀgÀÄ G:ºÀtÄÚ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ Nt ºÀnÖ UÁæªÀÄ CªÀgÀ CwÛUÉUÉ ºÀtÄÚ ªÀiÁjzÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÉÄà EzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ºÀtÄÚ ªÀiÁjzÀ zÀÄqÀØ£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆqÉÆÃzÀÄ ©lÄÖ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ qÀħâPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ DUÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2012 PÀ®A. 323,324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 15-04-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À vÀ¼ÀªÁgÀ §¸À¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå, ¥Àwæ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37-J¥sï-315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37-J¥sï-315 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JA. £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ gÀÆ. 90,000/- UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JªÉÄäUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ©üêÀÄ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£À ü PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ-15-04-12 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ DAiÀÄå£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ CªÀÄätÚ ºÁªÀÅUÀr 25 ªÀµï eÁ;- PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;- eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èdð¥Àà 27 ªÀµÀð eÁ;- DAiÀÄðgÀÄ G;- ªÉ¯ï qÀgÀÄ ¸Á;- eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Æ ºÉÆÃzÀ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ©üêÀÄtÚ¤UÉ ¸ÀºÀ ªÉÄÊ PÉÊ ºÉÆqÉzÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2011 PÀ®A-323 324 504 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

²æêÀÄw ±ÀºÀ£Áeï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĸÉìãï¨ÁµÁ, 25 ªÀµÀð ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀĸÉìãï¨ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzïSÁeÁ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð G:SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É 1 wAUÀ¼À vÀ£ÀPÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §gÀħgÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAiÀiÁ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¢£Á®Ä DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ» »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:12-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀ£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ°¯ÁèªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ J®ègÀÆ vÀ£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ C°èAzÀ vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä vÁ¬Ä, CtÚ£ÀªÀjUÉ w½¹ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:15-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34 /2012 PÀ®A. 498 (J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

²æà J. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀvÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:39 ªÀµÀð eÁ:ªÉʱÀå ¸Á:ªÀiÁzsÀªÀgÀA ºÁ.ªÀ.J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀ ªÀÄUÀ J.d£ÁzsÀð£À EvÀ£ÀÄ ºÉZï.PÉ.E.J¸ï.J¯ï.J£ï. ¥Á¯ïmÉQßPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï£À°è r¥ÉÆèêÀiÁ ¹«¯ï 1 £Éà ªÀµÀðzÀ°è «zsÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:03-04-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:26/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2012 gÀAzÀÄ 136 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.