Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÁ:07-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è HgÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ eÁwBºÀqÀÀ¥ÀzÀ,ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð, GBªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁBD¯ÁݼÀ vÁBªÀiÁ£À« FvÀ£À CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÁUÀĪÀ½ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð ¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À CAV ºÀjzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2013 PÀ®AB324,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 07-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà eÁwB ºÀjd£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß (2)ªÀÄjzÉêÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄ®è¥Àà eÁwB ºÀjd£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß (3) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà eÁwB ºÀjd£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß (4) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀzÀä¥Àà eÁwB ºÀjd£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃAzÉ¥Àà eÁwB ºÀjd£À ªÀAiÀÄB 30 GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄA¢UÉ dUÀ¼À ºÀZÀÄÑvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ªÀÄ®è¥Àà£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2013 PÀ®A 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

vÁ:07-08-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è HgÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ eÁwBºÀqÀÀ¥ÀzÀ,ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð,GBªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB1£Éà ªÁqÀð HgÀĨsÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ 2] FgÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ 3] ªÀÄÄzÀÄPÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ 4] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À CAV ºÀjzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀºÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®AB324,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ , ¥Éưøï UËqÀgÀÄ , ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁªÀ: anUÉÃgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ:45ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CZÉÆÑÃ½î ªÀÄoÀzÀ°è 1 wAUÀ½zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C®è°è wgÀÄUÁr 1 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ HjUÉ ºÉÆUÀĪÀzÁV ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà C®è°è wgÀÄUÀÄvÁÛ, ¢£ÁAPÀ: 24-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥Éưøï UËqÀgÀÄ, 45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ., ºÁªÀ: anUÉÃgï Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ¨sÁªÀ avÀæ:_


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: ªÀA¢®AiÀÄå ºÉƸÀªÀÄ£ÉÃgÀ, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: CqÀPÀ¯ïUÀÄqÀØ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀĸÀÆAiÀÄ 5 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, J¯ï.PÉ.ªÀÄjAiÀÄtÚ vÀAzÉ: ®PÀëöätÚ, rJ¸ïJ¸ï f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀ ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 AiÀÄÄ. 1505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À PÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAUÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ£À UÁrAiÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: PÀÄzÀgÉ¥Àà, FvÀ¤UÀÆ §®UÁUÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA; 230/2013 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.08.2013 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.