Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 May 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

. ¦gÁå¢ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À, ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è UÁå¸ï §¸ÀªÀgÁeï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀAzÀgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«¯Áè J°èAzÀ PÉÆqÀ°Ã ¤£ÀUÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦gÁå¢UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §°¸ï PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà CzÉà §°¸À¤AzÀ DvÀ£À JqÀPÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2013 PÀ®A. 324, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        wrUÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ F±À¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀ: 30, eÁ: UÉÆ®ègï G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: Q¯ÁègÀºÀnÖ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀgÀÄ©zÀÄÝ gÁwæ 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹r®Ä, UÀÄqÀÄUÀÄ, UÁ½ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ ºÉÆÃj ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀA: 03/2013 CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:--

¢£ÁAPÀ 09-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, G: gÉÆnÖ PÉÃAzÀæ ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÉÆnÖ PÉÃAzÀæzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ eÁ®UÁgÀ gÁdÄ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨ÁµÁ qÉæöʪÀgï ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁAUÉæøïUÉ Nmï ºÁQzÀÄÝ , ©.J¸ï.Dgï UÉ Nmï ºÁQ¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2013 PÀ®A: 504, 336, 114, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 09/05/2013 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À- ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÉÆÃgÀt¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvɪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB D£Àéj vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 EJ-5876 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DzÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 ªÉÊ-1803 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 1) DzÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á. eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB J¯ÉPÀÆrèV vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄB20 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB D£Àéj (3) ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀ£ÀUËqÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 09/05/2013 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ zÉÆÃvÀgÀ§Ar-vÀqÀPÀ¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 ªÉÊ-8500 (2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB vÀqÀPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37 PÀÆå-9657 EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB vÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ²ªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆmÉPÀ¯ï ªÀAiÀÄB22 eÁwB £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ° ¸ÁB zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

J¸ï.¹. / J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ¹ÃvÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÀtÚ ZÀ£ÀߥÀà Z˺Àt 13 ªÀµÀð eÁ-¯ÁªÀiÁt G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ [©.UÀuÉÃPÀ¯ï] gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÉÆäߣÀ £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-09/05/2013 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¸Á§tÚ 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÁUÀ CzÀPÉÌ ¦üÃgÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ «gÉÆÃzÀªÀiÁr aÃgÁrzÀUÀ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀPÉÌ G½zÀ 15 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁr CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÁr PÉ® DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀjUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/13 PÀ®A-448,354,143,147,504,323,324 ¸À»vÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1](X)(XI) SC & ST ACT 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ¯ï ¸Á§ ¨ÉÆÃdªÀgï 20 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-UËgÀA ¥Émï ,zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2013 gÀAzÀÄ ©.UÀuÉPÀ¯ï UÉÆ®ègÀÄ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁqï ¨ÉArAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ MAzÀÄ gÁqÀ£ÀÄß ©üêÀiÁzÀ°è ¸ÉÃj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀÄ CzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.© PÀA§UÀ¼À vÀAwUÉ vÀ®ÄVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ «zÀÆåvï ±ÁPï ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄeÁ¬Äzï vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ®¸Á§ ¨ÉÆdªÀgï 25 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-UËgÀA ¥Émï ,zÉêÀzÀÄUÀð  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®A-174¹.Dgï.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.             

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÀÄ. PÁªÉÃj vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ 19 ªÀµï ©. PÁA.¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ «zÁåy𤠸Á: ªÉÄ£À £ÀA: 1-4-70 »ªÀÄVj L¸ï ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¸ÉÖõÀ£ï KgÀAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ PÁ¯ÉÃfUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2013 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ J¸ï.J¸ï.Dgï.f. PÁ¯ÉÃfUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀÄÝ C°èUÉ §A¢®è CAvÀ w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «ZÁj¹zÀÄÝ C°èUÀÆ ¸ÀºÁ §A¢®è CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÁ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥À²ÑªÀÄ mÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁ£É £ÉÃzÀÝgÀ°è¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄV F jÃw EzÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ ¹PÀÌ°è f¯Áè PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA: 08532-235635 (100) CxÀªÁ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA: 08532-232570 ¸ÉÃ¯ï £ÀA: 9480803847 ºÁUÀÆ 9902070823 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ w½¸À®Ä «£ÀAw.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2013 gÀAzÀÄ 118 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.