Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Mar 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ದಿನಾಂಕ 10-03-2015 ರಂದು16.20 ಗಂಟೆಗೆ  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರದಿಂದ ಒಂದು  ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ, ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು  ಹಾಜರಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀAiÀiÁ-35 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ G-ªÁå¥Ágï ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀನು ¢: 10-03-2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĺɧƧ ಗ್ಯಾರೆಜೊಂದರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರೊಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್(ಇಂಜಿನ್ ನಂ- 5KAB080058  ಹಾಗೂ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ- ME15KA083E2079725)  ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ , ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ  ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ವರೀಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಕಾರ ನಂ- ಕೆ.-02/ಪಿ-9077  ನೇಧ್ದರ ಚಾಲಕನು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಕೆಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕದೇ ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮಲೇ  ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ  ರಸ್ತೆಯ  ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ  ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ   ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/15 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ 10.03.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟಾ ಮಾಡುತಿದ್ದ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ದೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ದಾವೇದಪ್ಪ ವಯ:36 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ, : ಬೆಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹೊಸೂರು FvÀ£À ವಿರುದ್ದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ  ಜರುಗಿಸಿ ಆತನ ವಶದಿಂದ  1) 90 ಎಂ.ಎಲ್. MCDOWELLS NO.1 Celebration Deluxe XXX Rum 20 ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ,. 34.05 ಒಟ್ಟು ರೂ,681/- 2) 90 ಎಂ ಎಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚ್ವಾಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೊಚ್ 15 ಒಂದಕ್ಕೆ 24.15 ಪೈಸೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ರೂ 362.25/- 3) 180 ಎಂ ಎಲ್ ಒಲ್ಡ ಟಾವರ್ಲಿಂಗ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೊಚ್ 30 ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 56.61 ಪೈಸೆ ಒಟ್ಟು 1698.03 ಪೈಸೆ ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2741.55 ಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಧ್ಯದ ಪೊಚ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿ  ದೊರೆತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಹಣ ರೂ 100/- ರೂಪಾಯಿ ಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಡು ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 20-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥À«vÀæ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd PÉÆÃmÉPÀ¯ï 20 ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CPÀ¹äÃPÀªÁV §mÉÖ ¹rzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢-07-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ ¥À«vÀæ½UÉ ¢£ÁAPÀ 20-2-2015 gÀAzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄäUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ w½¸ÀzÉ ªÀÄÄaÑnÖzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ºÉÃtªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆïïØ ¸ÉÆ×ÃgÉÃeï £À°è EnÖzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¥À«vÀæ FPÉAiÀÄ ºÉtÚªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉAQAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁVzÉAiÉÆà CxÀªÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£Éà K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2015 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄw ¢Ã¥ÀÄ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁ: wV¼ÀgÀÄ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¥ÀgÁw¥ÀÆgÀÄ 2 £ÉÃAiÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄ£É £ÀA 102 §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2015 PÀ®A: 174(¹) ¹ Cgï,¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2015 gÀAzÀÄ            47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.