Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Feb 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-                                                                                             EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 14.02.2015 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉUÉ 10 UÀAmÉUÉ gÁeÉÆýî UÁæªÀÄzÀ°è d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  CgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ°è FUÁUÀ¯Éà ¸ÁÖPï ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt J.E.E. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁÖPï -2 UÉ  ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÁUÀ DgÉÆæ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå CrØ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2015 PÀ®A: 341,504,353,506L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.