Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                          
 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ²æà CAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà eÁw ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀħzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢Ã¦PÁ 7 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw ºÀjd£À ¸Á: PÀÄgÀħzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  FvÀ¤UÉ PÀÄrzÀÄ AiÀiÁåPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ CªÀ£ÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄå £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ PÉÃgÀ E®è CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀĤ°è¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ 2-3 ¸ÁgÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A: 341,504,324 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
              ¢£ÁAPÀ:-22/06/2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁåA¦£À £ÀA.54. ªÉÄãÀ PÉ£Á®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ¸À«ÄÃ¥À ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà dªÀ¼ÀUÉÃgÀ 16 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-«zsÁåyð, ¸Á;-gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 1).wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå 20 ªÀµÀð eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ2).²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ UÀdð£Á¼À 22 ªÀµÀðeÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,. E§âgÀÆ ¸Á;-gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ. DvÀ£ÀÄ  ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîªÁUÀ CªÀÀj§âgÀÄ £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ ¤®Äè CAvÁ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä §A¢zÉÝÃ£É £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ   wªÀÄäAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ''K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÉ PÉüÀAV¯ÉèãÀÄ'' CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¨ÁgÀÄ ªÀÄÆrzÀAvÁVzÀÄÝ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ DvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2012. PÀ®A.504,323,341,324, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    

             ¢£ÁAPÀ: 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ L© gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¦Ãlgï gÀ«ZÀAzÀæ ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÄÖrAiÉÆà ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ªÀUÁæt [zÁ¸ÀgÀÄ] 19 ªÀµÀð, eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ, G:gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ïzÀ°è ZÀºÀ ªÀiÁgÁl ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ L© ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ ¢Ã¥À »rzÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£É ¨ÉÃqÀĪÀPÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¹¥sïÖ PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36/JA-9699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄAPÉÆç¤UÉ »AzÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆArzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr£À zÉêÀgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß J¸ÉAiÀÄ®Ä CzÀÄ ºÉÆÃV PÁj£À UÁè¹UÉ ©¼À®Ä DvÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ§¸ÀPÉÌ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨É¤ß£À »A¨sÁUÀzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆbÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀPÀët DmÉÆÃzÀ°è £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀA D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀÄAPÉÆç£À vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©¢zÀÝjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  74/2012 PÀ®A.279, 304(J) L.¦.¹. ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 
          ¢£ÁAPÀ: 22-06-2012 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zÁå ¥À©èPï ±Á¯É ºÀwÛgÀ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ n.«.J¸ï JPÉì¯ï UÁr ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ . vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï JPÉì¯ï UÁrAiÀÄ°è ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ªÀqÀQ , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ  EªÀgÀ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ UÀÄqÀzÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ n.«.J¸ï JPÉì¯ï UÁrAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁØV E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ JgÀqÀÄ PÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èPÉÌ PÉwÛzÀÄÝ , vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.143/2012 PÀ®A.279 , 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
       ¢: 20-06-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦. JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZËqÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ 30ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄÄPÀwð£Á¼À vÁB PÀĵÀÖV FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 37 DgÀ 4127 £ÉzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀÄUÀÄ ZÀ£Àß½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀÄUÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UËqÀæ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉæÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁØV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀPÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ CAzÉà PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ ¯ÉÊ¥sÀ ¯ÉÊ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr vÀqÀªÁV  ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                ¢£ÁAPÀ:-22-06-2012 gÀAzÀÄ 11-40 J.JAPÉÌ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr J¯ÉPÀÆqÀèV PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀݪÀ¤UÉ PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 36-7232 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁzÀZÁj zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁd¥Àà ªÀ: 55, eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV PÁæ¸ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÉêÀ¥Àà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ZÁ®PÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ®Ä WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀë PÀAqÀ ºÀĸÉãÀ ¨ÁµÁ, ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ CqÀØ ºÉÆÃV ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ¢£ÁAPÀ : 21/06/12 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ: ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À.Qæ.¥Áæ.±Á¯É ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ ¸Á: ªÀiÁ£À«.ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ©üêÉÄÃ±ï  E§âgÀÄ  ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä JA.n.JA. mÁQÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÀÄ¹Ì ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥Á¸ï gÀÆ«ÄUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ  £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 AiÀÄÄ-5155 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: CªÀÄgÁªÀw. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ ©üêÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ ©ÃªÉÄñÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ¢£ÁAPÀ: 22.06.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 22.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1645 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ N.¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 1) ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ:60 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:SÁ£ÁªÀ½ ªÁå¥Áj ¸Á: gÁeÉÃAzÀæ UÀAeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) ¢£ÉñÀ @ «dAiÀÄgÁeï Z˺Á£ï vÀAzÉ UÉÆêÀzsÀð£ï¯Á¯ï ªÀAiÀiÁ:33 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ°(ªÀiÁªÁðr) G:¸ÉïïìªÉÄ£ï PÉ®¸À ¸Á:¨ÉÃgÀÄ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ,900/- ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:38/2012 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.35 UÀAmÉUÉ ²æà «ÃgÀ¥Àà J.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV §¸ÀìtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 60 ªÀµÀð eÁwB ®AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB UÉÆ£ÀªÁgÀ ºÁBªÀBCvÀÛ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÀt 1325=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2012 PÀ®AB 78[111] PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
             UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà «ÄAZÉÃj,  CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà,  PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÁ¸À¥Àà J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: »gÉÃG¥ÉàÃj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà «ÄAZÉÃj ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉÃG¥ÉàÃj  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ E°è ºÉÃUÉ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛà ¦.r.N UÉ £ÁªÀÅ Cfð PÉÆlÖgÀÄ PÉüÀĪÀ¢®èªÉãÀ¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¸ÀƼɪÀÄUÀ£À£ÀÄß fêÀAvÀªÁV ¸ÀÄlÖgÀÆ AiÀiÁgÀÆ PÉüÀĪÀ¢®è ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀgÀ¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/12 PÀ®A. 447, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß:_
                 ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ 35 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw «£ÉÆÃzÀªÀÄä UÀAqÀ «dAiÀÄ eÁw UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ  ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀ½UÉ ¤£Àß UÀAqÀ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ vÉQÌUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:70/2012 PÀ®A: 448,354 L.¦. ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ    
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2012 gÀAzÀÄ   67 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,550/_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.