Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Apr 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¹r®Ä ©zÀÝ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 13-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ±ÀAPÀgï gÁAiÀiï  vÀAzÉ ¥ÁAqÉgÁAiÀiï  ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð eÁ ®ªÀiÁt G- PÀnÖUÉ ªÁå¥ÀgÀ ¸Á- ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ vÁAqÀ [J¦] ºÁ:ªÀ: D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄgÁfð ªÀiÁzÀj ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ   vÀ£Àß JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀQët ¢QÌ£À°è EgÀĪÀ MAzÀÄ eÁ° VqÀPÉÌ FUÉÎ 7 wAUÀ¼À »AzÉ Rjâ ªÀiÁrzÀ 1] MAzÀÄ J«ÄäAiÀÄ ¨É¯É 22,000/- gÀÆ 2] E£ÉÆßAzÀÄ J«ÄäAiÀÄ ¨É¯É 20,000/- gÀÆ MlÄÖ 42,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¦gÁå¢AiÀÄÄ  eÁ°VqÀPÉÌ PÀnÖzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁ½ ,UÀÄqÀÄUÀÄ, «ÄAa£À°è M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà ¹r®Ä eÁ° §rzÀÄ §rzÀÄ  JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄÃ,ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ ü CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ «Ä±ÉèäAiÀÄ¸ï £ÀA- 01/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.  

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                ದಿನಾಂಕ 13-04-2014 ರಂದು 01) ಶಂಕರ @ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಯಾ. 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ. ಉಪ್ಪಾರ  ಸಾ. ಬಾಯದೊಡ್ಡಿFvÀ£ÀÄ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà J.n. ¥ÁnÃ¯ï ¦.L. r.¹.L.©. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ಗಳ .ಟಿ. ಒಟ್ಟು 96 ಪೌಚಗಳನ್ನು ರೂ.5,434=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ºÁUÀÆ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.34/ eÉ-8625 ¹.r. 100 C.Q.gÀÆ.20,000/-£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2014 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ:- 13-04-2014 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉʨsÀªÀ£À ºÀwÛgÀ 1)§eÁeï ¥À®ìgï ¹®égï §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï (£ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2)AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 PÀÆå-4265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä §eÁeï ¥À®ìgï ¹®égï §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï (£ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è ) ºÁUÀÆ AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 PÀÆå-4265 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ gÉÆÃqï ±ÉÆà ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è   DgÉÆævÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀPÀëzÀ zÀédUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï±ÉÆÃzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV, ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ Që¥Àæ ¸ÀAZÁj zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-57 gÀªÀgÀÄ  ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2014 PÀ®A.171(ºÉZï) , 188 L¦¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
               
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2014 gÀAzÀÄ  102 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.