Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Apr 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:=

            ¢£ÁAPÀ- 04-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-40 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAdļÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: w¥ÀàAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ PÁ®ÄªÉ ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸Àtß ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀÄPÁ² 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CAd¼À.  ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ mÁåPÀÖgï£À°è ¸À¥Éà ªÉÄêÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ: ¨Á®AiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, gÀ¸ÉÛUÉ ¨É°AiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑ, mÁåPÀÖgï£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀjjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj F PÁ®ÄªÉ ªÉÄÃ¯É mÁåPÀÖgï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/2014. PÀ®A 143,147,148,341,323,324,308,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

              ¢£ÁAPÀ:03-04-2014 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñï vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà , 26ÀªÀµÀð, eÁ: ¨ÉÆë, G:ªÁå¥Ágï , ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÁ:ªÀ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀÅ vÀAzÉ vÀ§¯ÁeÉ ¤AUÀ¥Àà , UÀÄgÀÄ vÀAzÉ vÀ§¯ÁeÉ ¤AUÀ¥Àà  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÉý, UÁr ¤°è¹zÁUÀ «£Á: PÁgÀt K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¨Á¼À eÉÆÃgÁV UÁr ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁrwÛ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁr¬ÄAzÀ UÁr¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA: 3 r.PÉ.²ªÀÅ FvÀ£ÀÄ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ H½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/14 PÀ®A: 143,147,341,504,323 ¸À»vÀ 149 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

             ದಿನಾಂಕ  04.04.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 2.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಠಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß.FvÀ£ÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀðFvÀ¤UÉ  ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾಗ 1 1/2 ಫಿಟ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಠಪ್ಪನು ಈ ಕುಂಬಾರ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ  ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಈರೇಶನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ದು:ಖ ಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2014 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಚಟ್ಲರ್ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ, ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ:-ಉದ್ಬಾಳ, ಯು ತಾ;-ಸಿಂದನೂರು. ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1).ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಚಟ್ಲರ(ಮೈದುನ)  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರರು 5-ಜನರಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಾ ಆಸ್ತಿಯ ಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ ನಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ದಿ:-02/04/2014 ರಂದು 13-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ°èzÁÝUÀ ಮೇಲ್ಕಂಡ 7-ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದವರೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ‘’ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಶರಣಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ರತ್ಮಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಲಗಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಹಂಪಮ್ಮ,ಅಂಬಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯು ಲೇ ಸೂಳೆ ನೀವು ಕೇಸ ವಾಪಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹಂಪಮ್ಮ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವೆನಾದರೂ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೈದುನರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  85/2014.ಕಲಂ,143,147,323,324,504,341,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ದಿನಾಂಕ 04.04.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà PÀȵÀÖ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ® zÁ¸ÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೇ ದಾಸರ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೀದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಳಿಗೆ ರಾಡು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕಡವಿ ದುಖಾ:ಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2014 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3 (I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       
    gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿ;-03/04/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀ ಎಂ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಚಾಗಪ್ಪ ಮುಷ್ಟೂರು, ವಯಾ 35 ವರ್ಷ,   ಜಾ;-ಕುರುಬರು,ಉ:-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:-ಜವಳಗೇರ. ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À  ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಗಾಯಾಳು ಪಲ್ಲವಿ ಈಕೆಯು ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ರಾಜರಾಂ ನಾಡಗೌಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲು ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ 03/04/2014 ರಂದು 18-00 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ  ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36.ಎಫ್.997 ರ ಚಾಲಕ .ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. FvÀ£ÀÄ  ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಗಾಯಾಳು ಕುಮಾರಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 7 ವರ್ಷ, ಜಾ:-ಕುರುಬರು,ಸಾ;-ಜವಳಗೇರ ಈಕೆಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈಕೆಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯ,ಬಲಮಲಿಕೆಗೆ,ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಬಲಮೊಣಕೈಗೆ, ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ.ಪಲ್ಲವಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ದಾನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 84/2014.ಕಲಂ.279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
                    ¦ügÁå¢ ªÉÄÊPÀ¯ï vÀAzÉ a£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ : 35ªÀµÀð eÁ :PÉÆgÀZÀgÀÄ G : UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á : PÉ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î vÁ : °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ  eÉÆÃQªÀiï vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À¥Àà ªÀAiÀiÁ :28ªÀµÀð ¸Á : ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À E§âgÀÄ ¸ÉßûvÀgÀÄ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ -36 Er-3183 »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄd£À PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß  ªÁ¥À¸ï ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀĤAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV vÀªÀÄÆägÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ PÉ J¸ï Dgï n¹ §¸ï £ÀA- PÉ J-34 J¥sï -1061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃQªÀiï ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ£À E§âgÀ ¸ÉßûvÀjUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/14 PÀ®A. 279,  338, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀÄ.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

           ¢-04-04-2014 gÀAzÀÄ 23-30  eÁ®ºÀ½î- wAxÀt ©æÃeï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÉÃrØ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀÄgÀPÀÄA¢AiÀĪÀgÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G:SÁ¸ÀV qÉæêÀgï ¸Á: PÀÄgÀPÀÄA¢ ºÁ.ªÀ. DjPÉÃgÁ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄ ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wAxÀt ©æÃeï PÀqɬÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀ PÁgÀÄ £ÀA PÉ.J 3 r -4257 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:SÁ¸ÀV qÉæêÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄAPÀAa vÁ: ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ  PÀÄrzÀ CªÀiÁ°£À°è vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® §¢AiÀÄ ¸ÀÄvÁÛ®Ä £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ¯ÁjUÉ PÀlÖgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁj qÉæêÀgÀ£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2014 PÀ®A:279.337 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ: 04-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಸೀಮಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ 28ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾ: ಮ.ನಂ: 311, ಹಳೇ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು FPÉAiÀÄ  ತಾಯಿಯ ಮನೆಯ ಕಿಡಕಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ, ಕತ್ರಿ ಹಾಗು ಫೋನ್  ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು 1] ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ರವಿ, 2] ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಕೀರಲಿಂಗ್, 3] ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೀರಲಿಂಗ್,     4] ಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂದೆ ಕೀರಲಿಂಗ್ ಸಾ: ಹಳೇ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ` `ಯಾಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಆರೋಪಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ , ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ 3 ಜನರು ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚುಕಲು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿದರು, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಓಣಿಯ ಜನರು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ:56/2014 ಕಲಂ; 323, 324, 504, 506, 354 ರೆವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ:28-03-2014 gÀAzÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÉñÀéj D¬Ä¯ï f¤ßAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥Éæ¹ìAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 1829 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ 1] 120 QéAl¯ï ºÀwÛ C.Q.gÀÆ.5.00.000/-, 2] 150 QéAl¯ï ºÀwÛPÁ¼ÀÄ, .Q.gÀÆ.1.50.000/-, 3] 5 QéAl¯ï CgÀuÉ C.Q.gÀÆ.60.000/-. »ÃUÉ MlÄÖ, CA.Q.gÀÆ:7,10,000/- ¨É¯ÉG¼ÀîzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ¥ÁætºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ gÀªÀÄt gÉrØ vÀAzÉ AiÀÄÄ.gÁªÀĸÀħâ gÉrØ ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G: ªÀĺÉñÀéj D¬Ä¯ï f¤ßAUï ªÀÄvÀÄÛ ¥Éæ¹ìAUï ¥ÁåPÀÖj EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ªÀiÁ®PÀgÀÄ & ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¼É ªÁå¥gÀÀ¸ÀÜgÀÄ ¸Á:1-7-177 ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 4.04.2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 06/2014 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                 -E¯Áè-
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  02 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2014 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.