Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Mar 2015

Special Press Note and Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

       ¢£ÁAPÀ: 05/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CZÀj¸À°gÀĪÀ ºÉÆý ºÀ§â ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è          .                     C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁUÀzÀ PÀlÄÖ ¤nÖ£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ

1] ¢£ÁAPÀ 05/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

 2)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß, ªÁ¤ð¸ï, D¬Ä¯ï  ¥ÉAmï,  E¤ßvÀgÉà DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß  §¼À¸ÀzÀAvÉ  £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

3)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §½¸À®Ä ¤µÉâü¹zÉ, MAzÀÄ ªÉüɠ PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ°è  ¤zÁðPÀëtåªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 

4) §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §tªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ DUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

5) ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É §tÚªÀ£ÀÄß ºÁPÀ PÀÆqÀzÉAzÀÄ  

6) PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ËzÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ 

7) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ  £ÀqÉzÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

             ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ J¯Áè ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ. F ºÀ§â DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ°è ¤zÁðQëtåªÁV PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ F ªÀÄÆ®PÀ ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁeï f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÀ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
                                                                             
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಪಿರ್ಯಾಧಿ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Q¯ÁègÀ ºÀnÖ ºÁ.ªÀ E.eÉ.ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢ FvÀನು ತನ್ನ ಮಾವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊಲವನ್ನು ತಾನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 2) «gÉñÀ vÀAzÉ CA§tÚ 3) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ 4) azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà   ಸಾ: ಎಲ್ಲಾರೂ ಇ.ಜೆ.ಹೊಸಳ್ಳಿ EªÀgÀÄUÀ½UÉ  ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 03-03-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರು ಬದು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಹೊಲ ಕೇಳಲು ನಿನ್ಯಾರಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲಬು ಮುರದಿದ್ದು ಮೈಕೈಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2015 ಕಲಂ.  504,326, 323, 506 gÉ/« 34 ಐ ಪಿ ಸಿ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-04-03--2015 gÀzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ºÀwÛgÀ ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ   ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÀĸɣÀ¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ ªÀAiÀiÁ-59 eÁw-ªÀÄĹèA G-G¥ÀªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà  ¸Á|| eÁ°¨ÉAa mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA- PÉ.J.-36/n.J.-9997 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ- ಕೆ.-36/ಟಿ..-9997 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ವರದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/15 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸À»vÀ 4(1J), 21 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ  1957.    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ದಿನಾಂಕ 03-03-15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಕೆ  ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಂಡಿತರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಚಕನಾಗಿದ್ದ  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮುಸಲೆಪ್ಪ ಬೋವಿ ಈತನ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳದೇ  ಈಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ  ವೆಂಕಟೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವಡ್ಡರ್ ಈತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಬೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಬಾಯಿ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ  ಜೋತಾಯಪ್ಪನವರ್, 50 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅರೋಲಿ FvÀನು ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ   ‘’ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾರ , ಊರಿನ ಜನರು ಸಹ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು  ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಷಾ ಹಾಗೂ ನಬಿಚಾಂದ್ ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕ್ರಮಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.  74/2015 ಕಲಂ 143,147,504,323,506, 109 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
       
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.03.2015 gÀAzÀÄ  26 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.