Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                          
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà ªÀ:58, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĹè PÁgÀ®PÀÄAn ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 119 £ÉÃzÀÝgÀ°è FUÉÎ 8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ 2 ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¹zÀÄÝ ¸ÀzsÀå ¤ÃgÁªÀj £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 22-6-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉÆÃgÀªÀ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä £ÉÆÃqÀ¯ÁV 2 ¨ÉÆÃgÀªÀ°è£À PÉç¯ï ªÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À PÉç¯ï ªÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ EzÀgÀ §UÉÎ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉç¯ï ªÉÊgï MlÄÖ 13500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:_ 22-6-12 gÀ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:23-6-12 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/12. PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ J.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 61/12 PÀ®A 498 (J) 504.323 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀ vÀ¯ÁµÀ PÀÄjvÀÄ ¦.¹ 632 gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆVzÀÄÝ ºÀqÀUÀ° UÁæªÀÄzÀ°è C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄâ£Á¼À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 36 «- 1613 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß »A¢QÌ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAvÀgÀUÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J 36 n.© 2963 £ÉÃzÀÝPÉÌ UÁ° ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝjAzÀ gÉÆÃrUÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ D jÃw ¤°è¹zÀgÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ vÀqɪÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ºÁUÀÄ EzÀjAzÀ »A¢¤AzÀ §gÀĪÀ UÁrUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢£À zÁj UÉÆvÁÛUÀzÉ vÀ£Àß mÁæ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½ªÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃrUÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæ°UÉ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß »A¢QÌ CweÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ ¤AvÀ mÁæ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ DvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ, ªÀÄÆV£À ªÉįÉ, JqÀªÀÄ°QUÉ, ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯É ªÀĹÌAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÉgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯Ád ªÀiÁr¹ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀzÀælV vÁ|| ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. CAvÁ w½zÀħAvÀÄ. ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 9-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 64/12 PÀ®A 279.337.283 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
                  ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆ®¹AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÆ®¥Àà ®ªÀiÁt 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ.  FvÀ£ÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀÄw PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ UÀr £ÀA§gÀ PÉ.J 34 - J 6316 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¥ÀÆ®¹AUÀ¥Àà¤UÉ  lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà C°èAzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/12. PÀ®A 279.338 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               gÀ« vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ªÀqïæ (¨sÉÆë) PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : PÉÆüÀ PÁåA¥À FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj gÁ¢üPÁ vÀAzÉ gÀ«, 7 ªÀµÀð, ªÀqÉgï, (¨sÉÆë) , ¸Á: PÉÆý PÁåA¥ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁvÁ£À ªÉÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ: 23.06.2012 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À  ¨ÁdÄ §AiÀÄ®ÄPÀqÉ PÀĽwzÁÝUÀ mÁmÁ ¯Áj £ÀA J.¦. 02/«-2180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÉt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¯Áj eÁj §AzÀÄ gÁ¢üPÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA104/2012 PÀ®A: A 279,304(J) L¦¹  ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ  PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             qÁ : jAiÀiÁeï vÀAzÉ J¸ï. vÁdÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛ ¸Á: CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå £ÀUÀgÀ (PÀ¨ÉâÃgï Nt ) ªÀiÁ£À«.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ªÉÆû£ï vÀAzÉ ¢: ¨ÁµÁ ¸Á: ªÉÄÊ¢ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DPÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¹Öî£À §QÃl£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛK£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A: 504, 323, 324, 506 L¦¹. jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ªÀÄ»§Æ¨ï©Ã UÀAqÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ , ªÀAiÀÄ: 65ªÀ, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á; ©qÀ¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvïC° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀ, FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï KjAiÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £À¼ÀzÀ vÉVΣÀ°ègÀĪÀ £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä CzsÀð ºÉZï.¦ PÉgÀAmï ªÉÆÃlgïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥ÀèUïUÉ ºÀaÑzÀÝ ¸ÁPÉm念ï£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ AiÀÄÄr.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2012 gÀAzÀÄ   87 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.