Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Dec 2015

Reported Crime

                                                                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ:15/12/2015ರಂದು 09-30ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ ಹುಸೇನಬೀ ಗಂಡ ಹಾಜೀಸಾಬ, 25ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ:ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾ: ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಗಳ್ತಿ ಓಣಿ, ಕವಿತಾಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಕವಿತಾಳದ ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಗಳ್ತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ  ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ  ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್‌‌ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್‌‌ನ ಸ್ಟವ್‌ದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್‌‌ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:15/12/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  07-00ಗಂಟೆಯಿಂದ 07-30ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಗಿರಿದಾಗ ಅದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ & ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್‌‌ ಪರ್ವಿನ್‌‌ ಗಂಡ ಮೋಹಿನ್‌ಪಾಶಾ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, 22 ವರ್ಷ, ಉ:ಮನೆಗೆಲಸ,  ಸಾ: ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಗಳ್ತಿ ಓಣಿ, ಕವಿತಾಳ,FPÉAiÀÄÄ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮೋಹಿನ್‌ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡುಸಾಬ,ದೊಡ್ಡೇಬಿನಿ,ಈತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ನೀಡದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಯು ಡಿ ಆರ್ ನಂ-27/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦üAiÀiÁ𢠧¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ £ÀUÀ£ÁxÀ 26 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ  G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ £ÀUÀ£ÁxÀ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ J-1 £ÁUÀgÁd E§âgÀÄ SÁ¸À CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ zÉéõÀ EzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 13/12/15 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J-1 £ÀgÀ¸ÀgÉrØUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÉÆÃ¥Á® eÁqÀgï EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ PÀgɹ  J-1 ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï¤AzÀ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è, JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ    J-2 ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉrØUÉ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 2345 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.335/15PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 11/12/15 gÀAzÀÄ 1423 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgï  31 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.  1-11-154/16 ¨É®èAPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ r.¹. ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ºÀwÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À »AzÉ 3 d£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ §¸ï ºÀwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 7 ªÉÄïï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ D 3 d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ 1500 UÀAmÉ §¸ï E½zÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ w¥Àà£ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¹ì£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¨ÁåV£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ EgÀ°®è 3 d£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåV£À°èzÀÝ 4 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À PÁ®ÌqÀUÀ CA.Q.gÀÆ. 2,000/-  & 73 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 1,74,500/-  J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,76,500/ ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/15 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ 14/12/15 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ 25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï vÁ:AiÀÄ®§ÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ fêÀ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄPÀÄzÀĪÀiï ¸Á¨ï 45ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:¸ÀAPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f:PÉÆ¥Àà¼À 3 d£ÀgÀÄ  ¥sÁgɸïÖ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå G: ¯Áj £ÀA PÉJ-30 ©-7755 £ÉÃzÀÝgÀ°è »mÁaAiÀÄ£ÀÄß Kj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  ºÉƸÀÆgÀÄ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  «zÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÊgï »mÁaUÉ vÀUÀÄ®ÄwÛzÀÝ jAzÀ ¥ÀæPÁ±À PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÊgï JvÀÄÛwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝ jAzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgï vÀUÀ° ¥ÀæPÁ±À¤UÉ vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ,  ¨É¤ß£Àß PɼÀUÉ, M¼À¥ÉlÄÖ, §®¥ÀPÀÌrUÉ §® ªÉÆÃtPÁ°UÉ, §®UÁ°£À 1 ¨ÉgÀ¼ÀÄ JqÀUÁ°£À 3 ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.186/15 PÀ®A 279, 304 (J)  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       ¢£ÁAPÀ 14/12/15 gÀAzÀÄ  1715 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.UÉÆÃ¥Á® EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ 27 ªÀµÀð eÁw F½UÉÃgÀ   PÀ®ªÀÄ®-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸Á:MIG-II KHB PÁ¯ÉÆä AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Er-6023 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®ªÀįÁ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ¤UÉ vÀ¯É ¹Ã½ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 280/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       ¢£ÁAPÀ 14/12/15 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ®ªÀįÁ UÁæªÀÄzÀ ¹áÃqï ¨ÉæÃPÀgï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ ªÀÄtÂÚ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 27 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:PÀ®ªÀįÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JA¦-09 ºÉZïf-8897 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ¯Áj ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ «ÃgÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ & §®¥ÀPÉÌUÉ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖ & gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 280/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿ.14-12-15ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಪಾಂಡಯ್ಯ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂಬರ     T.S-09/ U.A-4346 ಚಾಲಕ ಸಾ:ಹೈದ್ರಾಬಾದ  [.ಪಿ]  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂಬರ ಟಿ.ಎಸ್-09/ಯು.-4346 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಿರವಾರ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಿರವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಷ್ಣ ತಂದೆ ಭದ್ರಯ್ಯ ಜಾತಿ:ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ವಯ-26ವರ್ಷ,:ಲ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಎಲ್.ಬಿ.ನಗರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ,ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಜನರು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀರ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 252-2015 ಕಲಂ: 279,337.338 ಐ,ಪಿ,ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 24/6/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ NA ¥ÀæPÁ±À 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ®zÀªÀAw vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁ°ªÀ¹Û Dgï.n.¦.J¸ï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ) NA ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À gÁªï Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, 6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ qÉʪÀ¸Àð PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¢£Á®Æ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ 13/12/15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1) NA ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À gÁªï Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ  EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ. ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/15 PÀ®A 143,498(J), 504,323 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3,4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 14-12-2015 gÀAzÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆý ¥ÀAzÀå  dÆeÁlzÀ  ªÀiÁ»w w½zÀĦ.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.)°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  r.J¸ï.¦. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  ºÉÆÃV  ¢: 14-12-2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ    ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1]  AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ®¥Àà ¥ÀªÁgÀ 36 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁAqÁ 2)UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà dÆ®UÀÄqÀØ 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉÃAa 3) ºÉÃUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÀÄj PÀÄgÀħgÀÄ, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §Æ¥ÀÄgÀÄ(gÁA¥ÀÆgÀÄ) 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ 56 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ(§Æ¥ÀÄgÀÄ) 5) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 34 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼À 6)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À 24 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ(§Æ¥ÀÄgÀÄ) 7) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ  25 ªÀµÀð, ZÁ®PÀ, ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À 8) ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ(§Æ¥ÀÄgÀÄ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ  ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/-gÀÆ. JgÀqÀÄ ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  14 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼ÀÄ 3,15,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ  ªÀÄÄ0¢£À PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀÝjAzÀ  ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323/2015 PÀ®A . 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .   
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2015 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13200/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.