Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Sep 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                   ಅಜಿಮಾ ಬೇಗಂ ಈಕೆಯು ಈಗ್ಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿ ಬಾಬುಸಾಬ £ÀߣÀÄß ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಜೀಮಾ ಬೇಗಂಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಆಗಾಗ ಬೈದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಿರಿಯರು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 17/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಜೀಮಾ ಬೇಗಂಳು ಯರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÁAzÀ©Ã UÀAqÀ ¯Á®¸Á§ dªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-50,eÁw-ªÀÄĹèA,G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á- AiÀÄgÀqÉÆÃt vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ªÉÆ.£ÀA   FPÉAiÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 18/09/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತನ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಜೀಮಾ ಬೇಗಂಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಜೀಮಾ ಬೇಗಂಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಗೈ ಮೊಣ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಬಲವಾದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ   °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 263/16 PÀ®A. 302 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :18.09.2016 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  5,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.