Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-      

                 ¢£ÁAPÀ.17-08-2012 gÀAzÀÄ ªÁåPÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ.ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀªÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà & §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄ¥ÀàtÚ, CAiÀÄå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà £ÀAzÀªÁqÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁåPÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄ §¤ßPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÀAUÁæt PÀ®Äè JvÀÄÛªÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®Äè JvÀÛ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÁåPÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄr»AzÀ® FvÀ£ÀÄ §¤ßUÉÆüÀzÀªÀjUÉ E°è PÀ®Äè JvÀÛ®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÀªÀÄUÀÆ CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä, ¸ÀzÀj ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄr»AzÀ® ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUÉ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ UÀAUÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA; 104/12 PÀ®A.143.147.148.323,.324 ¸À»vÀ 149 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ D¢§¸À¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà 24ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ZÀ£Àß½î FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä  PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è gÉñÀ£ï PÁqÀð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è C¼ÀªÀr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DvÀ£ÀÄ  CªÀjUÉ ¸Á¯ÁV §¤ßj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ 1) ¥ÀA¥ÁgÉrØ qÉæöʪÀgÀ 2) ±ÀgÀt¥Àà CUÀ¹ªÀĤ 3) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà 5) gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À J®ègÀÆ ¸ÁB ZÀ£Àß½î vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 12-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è §AzÀÄ  DvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ D¢§¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀ£ÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀÆr ºÁQ ¨ÁVÃ®Ä ºÁQ CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èlÄÖgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2012 PÀ®A. 143, 147, 504, 506, 342 gÉ.«. 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 17-08-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°ègÀÄ vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀnÖ 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸ÁB CgÀ¼ÀºÀ½î vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ   ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1000/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV  vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À GªÀÄ®Æn ¸ÁB vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2012 PÀ®A.78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.08.2012 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   14,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.