Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:03-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 jAzÀ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è D£ÀAzÀ wxÀð vÀAzÉ: PÀlÖZÁAiÀÄð, 25ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ®ègÀĪÀ, PÀÄQðºÀ¼ÀîzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¥ÀæwPÀÆ®ªÁV OµÀzÀªÀÅ ªÉÄÊAiÀÄ°è DªÀj¹PÉÆArzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV, £ÀAvÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À N¥ÉÃPï D¸ÀàvÉæAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdĤAzÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 10/11/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà PÀmÁÖZÁAiÀÄð vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ DZÁj, gÀªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 10.11.2011 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï,£ÀA: 36/2011 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á. ¥ÉÆÃvÀUÀ¯ï vÁ: gÁAiÀÄÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CdÓ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 186/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5 JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÉUÉ M§â¼ÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ CvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 186/2 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀA±ÀªÀ½ ¥ÀæPÁgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÁUÀÄvÁÛgÉ CzÀgÉ ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£À vÀªÀÄä ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÉƸÀ¢AzÀ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£ÀÀ°è ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ CªÀÅ £ÉÊdå JAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹ Dgï.Dgï. £ÀA. 19/2007-2008 ¢: 4.10.2007 gÀ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ºÉ¸Àj¯Éà ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.11.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 10-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ eÁ®¥ÀÆgÀÄ PÁåA¦£À°è AiÀiÁgÉÆà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ 180 JA.J¯ï.£À NjÃf£À¯ï ZÁAiÀÄì 56 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 2,240/ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁAJ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2011 PÀ®AB 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2011 gÀAzÀÄ 153 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.