Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Nov 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
ದಾಳಿ ಪ್ರಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ.
     ¢£ÁAPÀ. 09/11/2016 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢  ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ, d£ÀjAzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀ®Ä §A¢zÀÝ d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉøÁ¬Ä(zÉøÀ¥Àà) Z˪Àíuï ªÀ:60, eÁ:¯ªÀiÁtÂ, ¸Á:FgÀ¥ÀàvÁAqÁ (£ÁªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ) vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÀ±À¢AzÀ, MlÄÖ 2710/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt EzÀÄÝ 500 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 5 £ÉÆÃlÄUÀ½zÀÄÝ EzÀÄÝ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ¤µÉâü¹zÀ £ÉÆlÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV, ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¸Á-UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÄgÀ  FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ J¸ï.ºÉZï.M. zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.244/2016. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 8-11-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯದಿ ಕೆ.ಸುರೇಶ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ವಯಾ 42 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ : ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಗಬ್ಬೂರು ತಾ: ದೇವದುರ್ಗಾ  ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.05/ಜೆ.ಜೆ-6505 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗಬ್ಬೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾನೇಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ. 02/ಎಂ.ಕೆ 8964 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ವಿನೋದ ಸಾ: ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ ಹಿರೇಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಈತನು ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈ ಕೈಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ  ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.. ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ರವರು ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 270/16 ಕಲಂ.279, 337, .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     
     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :09.11.2016 gÀAzÀÄ 25 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3700 /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.