Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Jul 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ;-27/07/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ AIÄ ನಿರುಪಾದಿ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕನ್ನಾಳ 35ವರ್ಷ ಕುರಬರು, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ.ಉಳಿಮೇಶ್ವರ FvÀ£ÀÄ  ತನಗಿದ್ದ ಯಾವುದೊ ಚಿಂತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ |ಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿ «Ä ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ನಿರುಪಾದಿ 28ವಷ ಕುರಬರು, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ.ಉಳಿಮೇಶ್ವರ EªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭದಿಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಮ್ರತನನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುದಗಲಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇಂದು ದಿ.28/07/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ  ªÀÄÄzÀ¯ï mÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð eÁw ªÀµÀÚªÀ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: aPÀÌ¢¤ß FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 38 gÀ°è 25 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀA¥ËAqÀ   UÉÆqÉ PÀnÖ¹ »AzÉ ªÀÄÆgÀÄ ¦üÃl eÁUÀªÀ£ÀÄß ©nÖzÀÝ£ÀÄ, 1) §¸À£ÀUËqÀ2)DzÀ£ÀUËqÀ 3) AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¸Á: J¯ÁègÀÆ °AUÁAiÀÄvï aPÀÌ¢¤ß UÁæªÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À«  ¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ 3 ¦Ãl eÁUÀªÀ£ÀÄß CUÉzÀÄ PÀA¥ËAqÀ ªÁ¯ï PÀĹAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉ ¹Ã½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄtÄÚ ºÁQPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ, £ÀªÀÄä ºÀ½îAiÀÄ°è ¤ªÀÄäzÀÄ MAzÉà ªÀÄ£É EzÀÄÝ, ¤ªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ  ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ zËdð£Àå ªÀiÁr vÉUÀzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀÅ¢®è, UÁæªÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ  HgÀ°è AiÀiÁªÀ jÃw fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛ JAzÀÄ zËdð£Àå ªÀiÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 83/2014 PÀ®A:427.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 28.07.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV  ¦ügÁå¢ ªÀįÉèò vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è FvÀ£À UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ MlÄÖ 92,000/- ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå:10/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿ.29-07-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೃತ C°¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ eÁw:¦AeÁgÀ,   ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð G:ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁd ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á:¹gÀªÁgÀ ªÁqÀð £ÀA.10FvÀನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಮಜಾನ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯ ಈದಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನಮಾಜ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ 10-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಟಿ.ಕೆ.ಗೌಡರ ಗೋದಾಮಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಿರವಾರ-ಮರಾಟ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಎದು ರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ C±ÉÆÃPÀ °Ã¯ÁåAqï ¯Áj £ÀA:PÉ.J-36/3355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೃತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೃತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದ ರಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದು CAvÁ ²æà CfäÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð eÁw:¦AeÁgÀ,G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:¹gÀªÁgÀ 10£Éà ªÁqÀð. gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ 184/2014 PÀ®A: 279.304[J].L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ಪಿರ್ಯಾದಿ °AiÀiÁRvï C° vÀAzÉ ºÀ¸À£À ¸Á§ ªÀAiÀiÁ:61 ªÀµÀð ,ªÀÄĹèA G- ªÉÄPÁå¤Pï  ¸Á: ªÀÄzÀgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀನ ಮಗಳಾದ ಕಾಣೆಯಾದ ಕುಮಾರಿ ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಈಕೆಯು ಪಿಯುಸಿ ವರೆಗೆ ವಿಧ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ . ದಿನಾಂಕ 28-05-14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14.00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಣೆಯಾದ ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಈಕೆಯು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಗೆ  ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವಳು ಸಂಜೆಯಾದರು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಸಮಾಜದ  ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ vÀ£Àß ¥ÀvÉÛAiÀiÁV®è CAvÁ PÉÆlÖ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/14 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2014 gÀAzÀÄ    26 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   3,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.