Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Oct 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ-07/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ: qÁPÉÆÃf ¥ÀªÁgï, 35ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: G®Ì§Ar vÁAqÀ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ qÁPÉÆÃf vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°èzÁÝUÀ, DgÉÆæ £ÀA. 1 )±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ: FgÀtÚ ¥ÀªÁgï, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: G®Ì§Ar vÁAqÀ. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÝgÀ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ K£À¯Éà qÁPÁå ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÉÆÃlð¤AzÀ eÁ«ÄãÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÉÝ£À¯É ¤£ÀߣÀÄß E°èUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ÷ DgÉÆævÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ PÀÆqÁ ¤£Àß UÀAqÀ£À ¥ÀgÀªÁV §gÀÄwÛAiÉÄãÀÄ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£Àß «gÀÄzÀÝ ºÁQPÉÆAqÀÄ F vÁAqÁzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á¼ÉªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. 230/2015 PÀ®A-504,341,323,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ- 09/10/2015 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ vÁ®ÆèPÁ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è 3 vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ CPÀæªÀĪÁV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è aPÀ̪ÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝU ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ MlÄÖ 9 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 59 aPÀ̪ÀÄPÀ̼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 1)    D¥É DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 ©. 0526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁ°AiÀĪÀgÀÄ, 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÉÆ£ÀßPÁlä½î. 2)    ¨ÉƯÉgÉÆà ªÀiÁåQì  PÉ.J.36 J.8968 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆç, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: eÁ®ºÀ½î. 3)    D¥É DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 36 J.5525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, QµÀ£ï vÀAzÉ: ªÀÄÄPÀÌtÚ, 24ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ. 4)    ¨ÉƯÉgÉÆà ªÀiÁåQì £ÀA. PÉ.J. 36 J.0811 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ: ¸Á§UËqÀ, 20ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: CAdļÀ. 5)    ¨ÉƯÉgÉÆà ªÀiÁåQì £ÀA. PÉ.J. 36 ©. 1049 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ: GªÀÄgï SÁ£ï, 23ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: CqÉÆØqÀV vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ. 6)    D¥É DmÉÆ ZÉ¹ì £ÀA. JA©JPïì0000eÉqïJ¥sïJ¸ï©047753 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà 20ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÉ. EgÀ§UÉÃgÁ .7)    C±ÉÆÃPï °¯ÁåAqïUÁr £ÀA. PÉ.J. 36 J.9498 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 30ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: AiÀÄgÀdAw. vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. 8)    ¨ÉƯÉgÉÆà ªÀiÁåQì £ÀA. PÉ.J.27 ©.845 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè.9)   PÀæµÀgï UÁr £ÀA. PÉ.J. 05 J.©.6684 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ: ZÀAzÀæAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ,  26ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ,EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ 59 aPÀ̪ÀÄPÀ̼À£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß G®èAX¹ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è aPÀ̪ÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2015 PÀ®A- 370, 374(5), L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2015 gÀAzÀÄ  48 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.