Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Feb 2016

Reported Crimes                                 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¢£ÁAPÀ 25/1/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmɬÄAzÀ 1230 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÀA¦èà 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:§ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FvÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ @ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ FvÀ£À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀA¥ÀwÛ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt PÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 27/1/16 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2016PÀ®A 448,326 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÆêÀÄtÚ£À£ÀÄß CgÀPÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 6/2/16 gÀAzÀÄ 1450 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀ®A 326 L¦¹UÉ §zÀ®Ä 302 L¦¹ C¼ÀªÀr¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ತುರುವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ²æêÀÄw  ©üêÀĪÀÄä UÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀ 35  ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á vÀÄÀgÀÄ«ºÁ¼À vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt @ ¸ÀvÀå¥Àà vÀA AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ 45 zÉÆqÀتÀÄä UÀA ¸ÀvÀå¥Àà ªÀ 40 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À¸ÉÆêÀÄÄ£ÁxÀ vÀA ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀ 36ªÉAPÀmÉñÀ vÀA ¸ÀvÀå£ÁgÁt ªÀ:20ºÉÆãÀÄßgÀªÀÄä UÀA ¸ÉÆêÀÄÄ£ÁxÀ ªÀ 23±ÉÃRgÀ¥Àà vÁ¬Ä gÀvÀߪÀÄä ¸Á.J¯ÁègÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ.EªÀgÀ  ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು  ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಅಂತಾ ಹೇಳೀದ್ದಕ್ಕೆ  ದಿನಾಂಕ 21-01-16  ರಂದು  ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಯ  ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಅದನ್ನೆನು ಕೇಳುತ್ತಿಯೆಲೆ ಸೂಳೇ ನಾವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತೆವೆ  ಅದನ್ನು ಕೇಳುಲು ನೀವು ಯಾರಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂಧ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ದು ಎಳದಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2016 PÀ®A. 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                ದಿನಾಂಕ.06.02.2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹನುಮೇಶ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ವಯ 27 ವರ್ಷ ಸಾ-ಕೆ.ಕಾಟಾಪೂರು ತಾ-ಗಂಗಾವತಿ ಈತನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೃತ wªÀÄätÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÁtzÁ¼À ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÉ.E.© AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á-PÉ.PÁmÁ¥ÀÆgÀÄ, PÀ°èPÉÃKj ¥ÉÆøïÖ vÁ-UÀAUÁªÀw f¯Áè-PÉÆ¥Àà¼À ಈತನು ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಇಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 06-02-2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂಚೋಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ ಸಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್.ಸಿ ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲು ಮೃತ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.03/16 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.02.2016 gÀAzÀÄ  81 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.