Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ  ರಾವ್ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕರ್ಕೂರಿ, ವಯಾ:70 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕಮ್ಮಾ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಪೈ ಕ್ಯಾಂಪ್ gÀªÀgÀ ಮಗನಾದ ಕೆ.ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 21-07-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ನಂ. 9972169133 ಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಈ ದಿನ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 251/2015 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
     ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 05 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ  ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁèPï £ÀA 34, f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖPÁåA¥ï ºÁ|| ªÀ|| ªÀÄÄzÀÆßgÀÄ, vÁ: ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ, f: AiÀiÁzÀVjFPÉಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ  ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮನೆಯವರ ಮಾತುಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಶೀಲಶಂಕಿಸಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ  ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 26-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ- 2) ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 68 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀ ºÉZï.f.JA £ËPÀgÀ &3) C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸Àನೇದ್ದವರು ಲೇ ಸೂಳೇ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅಂದು ಮೈ,ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 04  ¥Àæ¢Ã¥ï vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ  30 ªÀµÀð, G: ºÉZï.f.JA £ËPÀgÀನೇದ್ದವನು ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, 5) ¥ÀĵÁà UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð6) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ±ÉÃR¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, G: dĪɮj ±Á¥ï J®ègÀÆ eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, ¸Á: ¨ÁèPï £ÀA 34, f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖPÁåA¥ï ನೇದ್ದವರು ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ದಿನಾಲು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2015 PÀ®A. 323. 504, 506, 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 31/08/15 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀzÁÝ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÀ§â®¨Á« ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆVzÀÄÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ ºÀuÉ, ªÀÄÆUÀÄ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ²æà ªÀĺÀäzÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ ¥sÉÊdÄ¢ÝÃ£ï ¸ÁºÉç 46 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:ZÀºÁ ºÉÆÃl® ¸Á ªÀqÀªÀnÖ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁt UÀÄ£Éß £ÀA. 212/15 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹ &187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                                         
       

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2015 gÀAzÀÄ  161 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.