Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿ.14-11-2013ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲಾಯಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಮಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ವಯ-21ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಚಿತ್ರಗಾರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:ರಾಯಚೂರು ಲಕ್ಷಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮನೆ ವಾರ್ಡ ನಂ.22 FvÀನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸೋಮನಾಥನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಾಯಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಮಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಲಾಯಿ ಆಡುವ ಸಂಬಂದ ಕುರುಬರ ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದವರು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ದೊಡಬ್ಬಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕುರುಬರ ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅಲಾಯಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸೋಮನಾಥನೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಾ ಬರುವಾಗ .1]ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ವೆಂಕೋಬ ಬ್ಯಾಗವಾಡ     ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೀರೇನಲೇ ಲಂಗಾಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕರುತ್ತಾರೆಂದು PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2013 ಕಲಂ: 143, 147, 341, 323,  504, 506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼Á PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾರ£ÁzÀ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥sÉÆãÀ.£ÀA 8792616807, 9632292594, 7795543996, 9705703477 FvÀ£À ತಾಯಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ  ಗಂಡ ಸವಾರೆಪ್ಪ ವಯಾ: 50 ವರ್ಷ ಜಾ ಕಬ್ಬೇರ ಸಾ: ಡಿ.ರಾಂಪೂರು ಈಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 11.11.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು  ರಾತ್ರಿ 11.45 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೊ ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼Á PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.11.2013 gÀAzÀÄ  71 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,200/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.