Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 May 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀrØPÁgï ªÀ:45 eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:²ªÀAV FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÀÆqÀ ¸ÀªÀzÀwÛ AiÀÄ®èªÀÄä zÉë eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ²ªÀAV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ J®èjUÀÆ ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀAvÉ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:.06-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 jAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¢BB§¸Àì¥Àà eÁwBPÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð GB CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäªÁ¹ FvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ eÁwBPÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB¹gÀªÁgÀ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä FPÉAiÀÄÄ ¹gÀªÁgÀ zÀ°è §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÁuÉ AiÀiÁzÀ vÀÀ£Àß ºÉAqÀw ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2013 PÀ®AB ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢B07-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀØPÁ¬Ä £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¸À£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀÄÄzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà eÁwBªÀiÁ¢UÀ,ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBPÀ¸À£ÀzÉÆrØ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ K£À¯Éà ªÀÄÄzÁå ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«ÄAiÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ G½zÀ 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉgÉAiÀiÁUÀ PÀÄrAiÀiÁPÀ ¤ÃgÀÄ E®è CAvÁ CAzÀÄ J®ègÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ¥ÀvÀUÉƽ¹zÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2013 PÀ®AB 323,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹, ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7[1] [r] ¦.¹.Dgï. .PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.