Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Apr 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


             ದಿನಾಂಕ 14.04.2015 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸೂರು ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ವಿರೇಶ 30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೆರ್ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಹೊಸೂರುFvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರೋಹೊಂಡ ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ ಎ 01 ಹೆಚ್ 8715 ಅ.ಕಿ. 20000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಅವನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿವರಣೆ,ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಇದ್ದು ಅದು ಕಳುವಿನದಂದು ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಕಂಡುಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಸ್ವಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:91 /2015 PÀ®A. 41(1)(D) 102 Crpc CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 14/03/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರಯ್ಯ ತಂದೆ ನಂದಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ.ಕುರುಬರ ,:ಒಕ್ಕಲುತನ ,ಸಾ.ಕನ್ನಾಪೂರಹಟ್ಟಿ FvÀ ಮಗ¼ÀÄ ಬರ್ಹಿದೆಸೆಗೆಂದು  ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನುಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 25-03-2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿ 1 ರೇವಣಪ್ಪ @ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೋರ್ ಈತನು ದಿ. 14-03-2015 ರಂದು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಉಳಿದ 8 d£À ಆರೋಪಿತರು ಅಪರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾರಾದ ಹನುಮಂತ, ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಇವರು ನೋಡಿ ತನಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A 366(J), 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ zÁR°ಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À

          ¢£ÁAPÀ:-12.02.2015 gÀAzÀÄ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÁdUÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ±ÉõÁZÁj JA§ÄªÀªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ Q. gÀÆ 2,00,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹. 433, ²æäªÁ¸À ¦.¹. 246, gÀ¦ü ¦.¹. 643, §¸ÀªÀgÁd ¦.¹. 42, CªÀÄgÉñÀ ¦.¹. 512 gÀªÀgÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-14.04.2015 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¨sÁµÁ vÀAzÉ zË®vï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á|| UÁdUÁgï ¥ÉÃmÉ FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ 40 UÁæA vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ, 40 UÁæA vÀÆPÀzÀ a£ÀßzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ 40,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 2,40,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrgÀĪÀ vÀAqÀPÉÌ gÀÆ 5000/- UÀ¼À£ÀÄß §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.                                                      
                              
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2015 gÀAzÀÄ   92 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.