Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        2012 ªÀÄvÀÄÛ 2013 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ £ÀA. 1)CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ eÁw ªÀÄrªÁ¼À 48 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄrªÁ¼À eÁwAiÀĪÀ jzÀÄÝ, ¤UÀªÀÄzÀ ¨sÀÆ MqÉvÀ£ÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄÓ ¸Àȶ׹ ¤UÀªÀÄPÉÌ D¢üðPÀ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ DgÉÆæ £ÀA.2 jAzÀ 21 gÀªÀgÉV£À DgÉÆævÀgÀÄ ¤UÀªÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄ UÀ¼À£ÀÄß  G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw UÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ CºÀð ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¹UÀĪÀAvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀAa¹ ¤UÀªÀÄzÀ ¨sÀÆ MqÉvÀ£ÀzÀ AiÉÆÃd£É Cr zÀįÁð§ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤UÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉÆÃPÀ̸ÀPÉÌ DyðPÀ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ £ÀA.22 jAzÀ 25 gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÉêÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀjUÉ ¨sÀÆ MqÉvÀ£ÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr ¤UÀªÀĪÀÅ ¤ÃqÀĪÀAvÀ d«ÄãÀ£ÀÄß C£ÁºÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ MAzÉà PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ d«ÄãÀÄ EzÀݪÀjUÉ ¤UÀªÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ 5 Q.«ÄÃ. ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÉ ºÉZÀѤ zÀÆgÀ®zÀ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¤UÀªÀÄ ¢AzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁr ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉCAvÁ æà J¸ï.J¯ï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ J¸ï.r. °AUÉÃUËqÀ 58 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ   G: f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, qÁ: ©. Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgÀ C©üªÀÈ¢Ý ¤UÀªÀÄ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/16 PÀ®A 467,468, 420,470, 471 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ 26/5/16 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36/n¹-4173 & mÁæ° £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ®è °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀ¢ÝºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ CªÀÄgÉñÀ @ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà  vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á:ºÀÄ£ÀPÀÄAn EvÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæ° ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÀqÉAiÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ & ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨Áj UÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï 55ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/16 PÀ®A. PÀ®A. 279 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ದಿನಾಂಕ 27-05-2016 ರಂದು 11-30 .ಎಂ.ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸಿಂಧನೂರು - ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಖಾನಾವಳಿ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ    ಶೇಖ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಖಾಸೀಮಸಾಬ ಆದೋನಿ 35 ವರ್ಷ, ಕಟಗರ, ಆದೋನಿ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಸಾಃ ಕಟಗರ ಓಣಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. KA 36 EE 3780 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬೈಯ್ ಹುಸೇನ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದೋನಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂ ಐಶರ ಲಾರಿ ನಂ. MH 13 R 3537 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾಃ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗರ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಐಶರ ಲಾರಿ ನಂ. MH 13 R 3537 ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ ಬೈಯ್ ಹುಸೇನನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ಗು.ನಂ. 31/16 ಕಲಂ. 279, 337, 304() .ಪಿ.ಸಿ. ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :27.05.2016 gÀAzÀÄ 17  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  2200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.