Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì £ÀUÀgÀzÀ ¸À¥ÀÛVj ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è1]CA¨Á¸ÀvÀAzÉgÀAUÀƸÁgÀAUÀgÉÃd¸Á||ªÀĹÌ. 2] ®PÀëöät vÀAzÉ gÀAUÀƸÁ gÀAUÀgÉÃd ¸Á|| E®PÀ¯ï
3)±ÀgÀt¥Àà¸Á||ªÀĹÌ4)ªÀÄ®è¥Àà¸Á||ªÀÄ¹Ì 5] §¸ÀªÀgÁd ¸Á.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛzÁÝUÀ ²æà UÀÄgÀÄgÁd PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV M§â DgÉÆæ CA¨Á¸À ¹QÌzÀÄÝ E£ÀÄß 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆVzÀÄÝ ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 830/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 19-15 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 09/13 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 25-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹gÀªÁgÀÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÉêÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉêÀ® CzÀȵÀÖzÀ DlzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÀ §ºÀgÀ CAvÁ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á:¹gÀªÁgÀ 2] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 51 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¹gÀªÁgÀ 3] ªÀiÁºÁªÀĤ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¹gÀªÁgÀ 4) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EgÀ§UÉÃgÀ 30 ªÀµÀð eÁw:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á:¹gÀªÁgÀ 5) gÀªÉÄñÀ eÁqÀ®¢¤ß vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: eÁqÀ®¢¤ß 6) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ 7) dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:¹gÀªÁgÀ 8) ªÀiË£ÉñÀ vÀA<zÉ §¸À°AUÀ¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:¹gÀªÁgjªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ MlÄÖ 42,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1 lªÁ®Ä , 3 ZÉÊ£Á ¸ÀlÖ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Àmï C Q gÀÆ 1500/- , gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C £ÀA 1 jAzÀ 5 gÀªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

²æà ªÀÄw UÀªÀÄ®ªÀé UÀAqÀ: RƧtÚ, 40ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ vÁAqÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ «£ÁPÁgÀtªÁV DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ. UÉÆãÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ RƧtÚ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÉÆA¢UÉ K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ ? ¤Ã£ÉÃ£ï ±ÀAl ºÉýwÛ '' CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, ¨É¤ßUÉ, vÉÆÃqÉUÉ ¨Á¸ÀÄAqÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ, JqÀUÉÊ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÀlÄÖUÉƽ¹, ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É, CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2013 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 324, 506(2) L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.01.2013 gÀAzÀÄ 91 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.