Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

²æêÀÄw £ÁUÀ®Qëöäà J¸ï. UÀAqÀ ¸Àwñï PÉAUÀ¯ï , ªÀAiÀÄ:33ªÀ, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀPÁðj C©üAiÉÆÃdPÀgÀÄ , 4 £Éà ºÉZÀÄѪÀj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð £ÁåÄPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ºÀ.ªÀ: UÀÄ®âUÁð. FPÉAiÀÄÄ ¸Àwñï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉAUÀ¯ï EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:12-11-2008 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ eÉÊ£ï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è®UÀߪÁVzÀÄ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 7,00,000/- gÀÆ , 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ , ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 17-04-2009 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-10-2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁUÀ®Qëöä vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀÄ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà PÉAUÀ¯ï, ¸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉAUÀ¯ï, ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉAUÀ¯ï, gÁd²æà UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñï PÉAUÀ¯ï, gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉAUÀ¯ï ºÁUÀÄ ¸ÀĪÀtð vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉAUÀ¯ï J®ègÀÆ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÉ®ègÀÆ £ÁUÀ®QëöäAiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ , ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw , ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ EªÀgÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĪÀÄäPÀ̤AzÀ £ÁUÀ®QëöäUÉ "£ÀªÀÄUÉ vÀPÀÌ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ°®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀvÉ®ègÀÆ zÀjzsÀæ ªÀÄÄAqÉ CAvÁ QjQgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀ®¸ÀÄ gÀAqÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 4-5 ®PÀë vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà £ËPÀj ¸ÀºÀ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯïUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É DUÀĪÀAvÉ ªÉĸÉÃeï PÀ½¸ÀÄvÁÛ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA190/11 PÀ®A.498(J),504,109,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3, 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ.. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° ¢£ÁAPÀ: 13.10.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 12-11-11 gÀAzÀÄ 5-45 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ°è, AiÀiÁgÉÆà C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ zÉÆÃnºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 1) 180 JªÀiï.J¯ï.£À MlÄÖ 51 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ MAzÀPÉÌ 40 gÀÆ CAvÉ C.Q. 2040/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 265/11, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢B13-11-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.55 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ£ÀAzÀ mÁQÃeï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï dÄeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1] ªÉÄÃWÁ£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÀrØ ¸Á¼À ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ 21300=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ªÀÄoÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 194/2011 PÀ®AB 87 PÀ.¥ÉÆÃ..PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.11.2011 gÀAzÀÄ 114---- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.