Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Sep 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-

          ದಿನಾಂಕ:11-09-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸಂ.9ಆರ್/ಡಬ್ಲು.ಬಿ.ಬಿ ಸರಪಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ 154 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 30-35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡಸಿನ ಶವವು ಬೋರಾಗಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಶವವು ಕೊಳೆತು ಮೈಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೇ ಮೃತದೇಹವು ಬಾತಿದ್ದು, ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ . ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಈಗ್ಗೆ 3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜರುಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.32/2017, ಕಲಂ.174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
     ¦AiÀiÁ𢠲æà ¥sÀQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀªÀÄeÁ£À¸Á§ ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ ªÀ; 20ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA (¦AeÁgÀ) G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ¤®ªÀAf. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  CPÀÌ C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  DgÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀPÉÌÃj UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ,  EªÀjUÉ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀºÀ£Áeï ¨ÉÃUÀA CAvÁ EzÀÄÝ, C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA¼À UÀAqÀ ¨Á§Ä¸Á§ FvÀ£ÀÄ  PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ, DPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;08/09/2017  gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¢ªÀ¸À wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸Á:UËgÀA¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è  zÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ r.PÀgÀrUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ±ÉrØ£À°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:10/09/2017  gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ  ¨Á§Ä¸Á§ EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ºÀwÛgÀzÀ°è  ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà  vÀAzÉ ²ªÀtÚ FvÀ£ÀÄ  §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý  ¸Àj ªÀiÁrzÀÄÝ, gÁwæ 11-00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á§Ä¸Á§ FvÀ£ÀÄ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA½UÉ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀÄ£Éß £ÀA; 181/2017 PÀ®A: 302 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 12.09.2017 gÀAzÀÄ 98 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.