Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÉÆÌÃmÉßÃPÀ¯ï FvÀ£À CtÚªÁ¸À¥Àà£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ®zÀ »AzÉ 5000/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß zÉêÉAzÀæ¥Àà¤UÉ PÉÊUÀqÀ ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ ºÉýzÀ ªÉÄüÉUÉ PÉÆqÀ¢zÁÝUÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E§âjUÉ ªÁ «ªÁzÀªÁVzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ: 09.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆäj£À gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CtÚ ªÁ¸À¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1) zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÁåªÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: aPÉÆÌÃmÉßÃPÀ¯ï UÁæ.¥ÀA. ZÀ¥Áæ¹ ¸Á: aPÉÆÌÃmÉßÃPÀ¯ï 2) ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÁåªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: aPÉÆÌÃmÉßÃPÀ¯ï.EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ vÀ£Àß CtÚ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¯É ªÀÄUÀ£É dÄdÄ© 5000/- gÀÆ. ¸Á® PÉÆnÖ¢Ýà CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ PÉüÀPÁ §A¢ÃAiÉÄãÀ¯Éà AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §A¢®è CAvÁ dªÀ¼À vÉUÉzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤Ã£ÁVAiÉÄà ¸ÀvÀÛgÉ ¸Àj E®èªÁzÀ°è £ÁªÉà ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄAiÀiÁ𢠺ÉÆìÄvÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2013 gÀAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢ ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀizÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A:- 306, 504, 355, 323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ 1955 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

avÁæ° UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà £À ºÉAqÀwUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 1).±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð 2).¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð 3).gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á:-avÁæ° EªÀgÀÄUÀ½UÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, FUÉÎ 2-3 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ D ¦gÁå¢AiÀÄ°è ¸ÁQëAiÀiÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁQëAiÀiÁV §gɬĹzÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ;-10/01/2013 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉù¤AzÀ vÉUÉAiÀÄzÉ EzÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2013. PÀ®A.448, 354, 323, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:30/11/2012 gÀAzÀÄ 11-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ »gÉâ¤ß UÁæªÀÄzÀ qÁ: £À©Ã¸Á§ C¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, eÁ:ZɮĪÁ¢, 22ªÀµÀð, G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á:»gÉâ¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ qÁ: £À©Ã¸Á§ gÀªÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3980/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:108/2012 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ- 34 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| AiÀÄgÀUÀÄAn FvÀ¤UÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw EwÛaÃUÉ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ HgÀÄ «ÄAZÉjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄ®Ä «ÄAZÉÃjUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 11-01-2013 gÀAzÀÄ 11.00 ¦.JªÀiïUÉ «ÄAZÉÃj §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ 1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 3) AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| «ÄAZÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw CtÚA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ EzÀÄÝ UÀÄAqÀ¥Àà¤UÉ K£À¯Éà ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè PÀÄqÀÄPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ , JqÀ ªÉÆÃtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:04/13 PÀ®A. 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.01.2013 gÀAzÀÄ 24 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.