Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Oct 2013

Reported Crimes

L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt
       ¢£ÁAPÀ:- 06-10 -2013 gÀAzÀÄ 07-40 ¦.JAPÉÌ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ vÀ£Àß CPÀÌ ªÀiË£ÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 30 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ, PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ªÀiË£ÀªÀÄä ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉUÉ ¸ÀºÀ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2013 PÀ®A 504, 323, 354 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt
ದಿನಾಂಕಃ-06.10.2013 ರಂದು 2230 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ. ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀgÁeï ºÉZï.¹. 78 ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ದಿನಾಂಕಃ-06.10.2013 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಯಾತಲಾಬಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು 656, 92, 488 ರವರು ಕೂಡಿ ಸಿಯಾತಲಾಬಿನ ಹಸೀನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು, ಹಾಗೂ ತಾವು, ಹೆಚ್.ಸಿ. 45, ಪಿ.ಸಿ. 656, 92, 488, 262 ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ರವರ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕನಾದ ಪಿ.ಸಿ. 586 ರವರುಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಅಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಹಾಗೂ 12 ಜನರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇತರರು ಮತ್ತು ಮಾಸೂಂ @  ಗೋರಾ ಮಾಸೂಂ ಹಾಗೂ 21 ಜನರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜನರು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು, ಮಚ್ಚು, ಬಂಬುಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಸಿ. 586 ರವರಿಗೆ ಕಲ್ಲೇಟು ಬಿದ್ದು ಒಳ ಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 2245 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು  ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 183/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 353, 332, ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
       ¢£ÁAPÀ:- 06-10 -2013 gÀAzÀÄ 08-40 ¦.JAPÉÌ gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á; G¥Àà®zÉÆrØ FvÀ£À CPÀÌ ªÀiË£ÀªÀÄä EªÀgÀ CAUÀr ºÉÆÃV £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃl£ÀÄß PÉÆlÄÖ 90 JA.J¯ï N/n PÉýzÁUÀ a®ègÀ E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¨Á¬ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ ªÀÄ£ÉPÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2013 PÀ®A 341, 504, 323, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
       ¢£ÁAPÀ: 06-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ಆರೋಪಿ £ÀgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ©.¸ÀªÁgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, eÁ-J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, G-©J¸ïJ£ïJ¯ï£À°è DgïJA PÉ®¸À ¸Á-gÁA¥ÀÆgÀ.  ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©.GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï 30 ªÀµÀð, eÁ-J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ), G-gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¥ÁAmïì ªÀiÁå£ï ªÀÄlªÀiÁj, ¸Á-¨Á®ªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁA¥ÀÆgÀ FvÀ£À ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಕರೆಂಟ್ ವಾಯರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೇಟ್ ನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾ£É CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2013 PÀ®A. 324, 504, 506 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ
       ¢£ÁAPÀ:  06-10-2013 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «.PÉ EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ªÀÄAqÁ, ªÀAiÀÄ: 56ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: aPÀ£ï CAUÀr , ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÉì¯ï ºÉ« qÀÆån £ÀA.PÉJ-36/ºÉZï-9078 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ SÁeÁ¥ÁµÁ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/E©-0812 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÄgÀ , ºÁ.ªÀ: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/E©-0812 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ , ªÀÄÆVUÉ,§®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , SÁeÁ¥Á±Á¤UÉ ºÀuÉUÉ §®UÀqÉ , JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ , ªÀÄÆVUÉ , §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ , JqÀUÁ®Ä QÃ®Ä ºÀwÛgÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ  , JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.209/2013 , PÀ®A.279 , 337 , 338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
       ¢£ÁAPÀ:  06-10-2013 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄ®èªÀÄäzÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠠n.gÁªÀÄQæµÁÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÉÃ¥Àwð, ªÀAiÀÄ: 45ªÀ, eÁ: ºÀqÀ¥Àzï , G: ¸ÀvÁÌgï ºÉÆÃmɯï£À°è PÉ®¸À, ¸Á: K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¦.qÀ§Äèöå.r PÁåA¥À PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ35/PÉ5543 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ , JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ , mÉÆAPÀPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.210/2013 , PÀ®A.279 , 337,338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2013 , PÀ®A. 279 , 337 , 338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-                                                     
       ¢£ÁAPÀ: 07-10-2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಜಿ . ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ತಂದೆ  ಜಿ.ಹುಲಿಗಪ್ಪ ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮಾದಿಗ : ಉ: ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ   ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 1-3- 5/1ರಾಗೀಮಾನಗಡ್ಡ ರಾಯಚೂರು ಪೋನ್ ನಂ: 9880797522 FvÀ£ÀÄ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಮಸ್ತಾನ್ ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ ವಯಾ: 50 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಉ:ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರ ಸಾ: ರಾಗೀಮಾನಗಡ್ಡ ರಾಯಚೂರು Fತನಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ಮಾವ, ಮಾವ" ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು , ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಡುಗೋಲುನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ  ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2013 PÀ®A. 324, 504, 506 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt
       ¢£ÁAPÀ: 07-10-2013 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀAiÀÄå £ÀUÀgÀ ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À §¤ß ªÀĺÁAPÁ½ UÀÄrUÉ zÀ¸ÀgÁzÀ £ÀªÀgÁwæ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¥ÀQÃgÀ¥Àà @ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: J¯ÉÃQÖç¶AiÀÄ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀÄAzÀgÀAiÀÄå £ÀUÀgÀ ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ UÀÄrUÉ fÃgÉÆà §®àUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀĪÀzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄîÎqÉ ªÉÊgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ 01-00 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.21/2013 , PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt
       ¢£ÁAPÀ 05-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 06-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-CPÀ̸Á°UÀ, G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á-¢¤ß ºÁ.ªÀ-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ PÀ©âtzÀ ±ÉlgÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §Vι M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ CAUÀrAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2013 PÀ®A 457, 511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt
ದಿನಾಂಕ 06-10-13 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನಿ ಸಾ: ಬ್ರೇಸ್ತವಾರ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ, ಈಗ್ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ರಸೂಲ್ ಬಿ ಇವಳನ್ನು ಬ್ರೇಸ್ತವಾರ ಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಈತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಮೊದಲು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಿ ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಈತನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಈತನಿಗೆ 2 ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 06-10-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನಿ 2) ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ 3) ಮಹೆಬೂಬ್ 4) ಮೀರು 5) ಅಲ್ತಾಫ್ 6) ರಸೂಲ್ ಬಿ 7) ಮಹ್ಮದ್ ವಾಹೀದ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಸೂಲ್ ಬಿ ಇವಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉä vÀAzÉ ¢: UÀÆqï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 11 6-90 ¨ÉæøÀÛªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಆತನಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 506, 498(J), 302 ¸À»vÀ 149    L¦¹   ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.  
PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁvÀß
ದಿನಾಂಕ: 06-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಯಾಳು ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಅಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಸಾ: ಗದ್ವಾಲ್ ರೋಡ್ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು  ಈತನ್ನು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯ ವಿಷ್ಣು, ಸತೀಶಕುಮಾರ್ ಈತನು ರಾಯಚೂರು ಸಿಯಾತಲಾಬ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹಸೀನಾ ಹೋಟೇಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಮಾಸೂಮ್ @ ಗೋರಾ ಮಾಸೂಮ್ ಈತನ ಸಹಚರರು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಸೀನಾ ಹೋಟೇಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ @ ಕಾಶಿ ಈತನು ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆಗ ಮಾಸೂಮ @ ಗೋರಾ ಮಾಸೂಮ್ ಈತನು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾ ದೇಕ್ರೆ ಬೇ ಸಾಲೆ ಕೋ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲಾಂಗ್, ಚಾಕು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:184/2013 ಕಲಂ 143. 147. 148. 324. 307. 504. 506. 109 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ-06.10.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ PÁ²£ÁxÀ @ PÁ² vÀAzÉ ±ÀAPÀgï gÁªï eÉÆåö ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ:: ªÀÄgÁoÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:: UÉÆÃgÁ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ  ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 16.10.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸಿಯಾತಲಾಬಿನ ಹಸೀನಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪು ಜನಾಂಗದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುವವರು ಸಹ ಚಹ ಕುಡಿಯಲು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನುನೋಡಿ ಈ ಸೂಳೆ ಮಗ ಕಾಶಿ ಇವನು ಗೋರಾ ಮೂಸೂಂ ಹಿಂಬಾಲಕ  ಈ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನನಗ್ಯಾಗೆ ಬಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಗೆಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ತಡೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಆರೋಪಿ 1) zÉÆqÀØ ªÀįÉèò vÀAzÉ ¸ÀtÚ CAiÀÄå¼À¥Àà ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð 2) gÁd±ÉÃRgï vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð 3) °AUÁgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀtÚ CAiÀÄå¼À¥Àà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð 4) ©üêÀÄgÉrØ ¸ÀtÚ CAiÀÄå¼À¥Àà ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð 5) ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÁVgÉrØ 6) «µÀÄÚ vÀAzÉ ²æäªÁ¸ï gÉrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð 7) ªÉÊ.J£ï. «gÉÃAzÀæ ¥ÀæPÁ±À  vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ 8) f. gÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð 9) £ÀUÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð 10) gÁeÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð 11) £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð 12) «±Á¯ï vÀAzÉ £ÁVgÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð 13) «oÀ¯ï gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð  J¯ÁègÀÄ ¸Á:: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ ªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ , ಬಡಿಗೆಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಪೈಕಿ ಆರೋಪಿ 1 ಹಾಕ್ರಿ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಸೈಯ್ಯದ್ ರಫಿ, ಮೊಹ್ಮದ್ ತಖಿ, ಅನ್ವರ್, ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ°è ಗುನ್ನೆ 185/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹   £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2013 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.