Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Feb 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಪಿರ್ಯಾದಿದಾgÀgÁzÀ  ಶ್ರೀ ಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಗಂಡ  ಶ್ರೀರಾಮುಲು   ಸಾ: ªÀÄ£É £ÀA: 1-4-155/167  CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ಆಶಾಪೂರು ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು,FPÉAiÀÄ ಮಗಳಾದ ಕು. ರೇಖಾ ವಯಾ: 17 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಯನ್ನು ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್  ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರುನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 04-02-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ,ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ, ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡಿದ್ದು. ತನ್ನ ಮಗಳು ಬರಲಾರದಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು, ಈ ಹಿಂದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜು ಸಾ: ಅಶೋಕನಗರ ರಾಯಚೂರು ಈತನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈತನೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ, ಈತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಹುಡುಕಾಡಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2014 PÀ®A. 366 L¦¹, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀÄ: gÉÃSÁ vÀAzÉ ²ægÁªÀÄÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð eÁ: G¥Áàgï G: «zsÁåy𤠸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 1-4-155/167  CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ಆಶಾಪೂರು ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು,.           ¢£ÁAPÀ: 03.02.2014 gÀªÀÄzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ  4.00 UÀAmɬÄAzÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAV gÉõÁä vÀAzÉ ±Á®A ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ¯ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, GzÀÄð ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀÄ §tÚ , vɼÀ£Éß ªÉÄÊPÀlÄÖ, EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ N¢gÀÄvÁÛ¼É CªÀ½UÉ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV SÁeÁ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±Á®A ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
         ದಿನಾಂಕ 6/02/14 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ¦üAiÀiÁð¢ ಬಾಲಮಿತ್ರ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ, 60 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಕಪಗಲ್ ತಾ: ಮಾನವಿ (9731742834)   ತನ್ನ ಮಗ ದಾನೆಲ್ ಈತನು ಮಾನವಿ ನಗರದ ಕೋನಾಪೂರ ಪೇಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಸ್ಟೇಲನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು
ದಿನಾಂಕ 1/02/14 ರಂದು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ತನ್ನ ಮಗ ದಾನೆಲ್ ಈತನು ಕಪಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಾಗಿ ತನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಠ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಕೂಡಿ ದಾನೆಲ್ ನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ  ಮರುದಿವಸ ಹಾಸ್ಟೇಲನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 3/02/14 ರಂದು ಚರ್ಚ ಫಾರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದಾನೆಲ್ ಈತನು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 44/14 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು
ºÉಸರು :- ದಾನೆಲ್                      ತಂದೆ ಹೆಸರು :- ಬಾಲಮಿತ್ರಹೆ
ವಯಸ್ಸು :-11 ವರ್ಷ,                    ಜಾತಿ :- ಮಾದಿಗ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ :- 5 ನೇ ತರಗತಿ          ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು :-  ಕನ್ನಡ
ಎತ್ತರ :- ಅಂದಾಜು 4  ಫೀಟ್          ಮೈಕಟ್ಟು :- ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು
ಬಣ್ಣ :- ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ                          ಚಹರೆ :- ದುಂಡು ಮುಖ,  ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ,  ಅಗಲ ಹಣೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು  ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು
1]  ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಟೀ ಶರ್ಟ
2]  ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕರ್

 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ದಿ.6-02-2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4-00ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-60ವರ್ಷ, ಸಾಃಶಾಖಾಪೂರ FvÀ£ÀÄ  ಶಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೆಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು .ಸಿ.ನಂಬರ  ಬಂದರೆ  ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 70-00 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.650=00 ಮತ್ತು ಒಂದು ನೊಕೀಯಾ ಮೊಬೈಲ ಫೋನ್ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿದ್ದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀಡಿದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2014 ಕಲಂ:78[3] .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:05-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1445 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  UÀÄ®âUÁð °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À«ªÉÃPÀ, ªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA. PÉ.J.32.JªÀiï.3921 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA PÉJ-32-JªÀiï.-3921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß wAyt ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁUÁæªÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁqïð ¸ÉÆÖÃ£ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ PÀªÀÄ®¸Á¨ï¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2014 PÀ®A. 279,338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§ÆA¥À°è, PÉÆøÀV ªÀÄAqÀ®, vÁ-ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ f-PÀ£ÀÆð®Ä (J¦)  FvÀನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಪಿ-02-ಎಬಿ-1159 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ರೇಣುಕಾ ಮತ್ತು ತಾನು ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೀಗರ ಊರಾದ ಅರಸಿಕೇರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈ.ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ-29-ಟಿಎ-5206 ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಬೈಕನ್ನು ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾರಿಯ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÄʧƧ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¤gÀAd£À ªÀ°, ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-¯Áj £ÀA. J¦-29-nJ-5206 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-J¯ï.¦ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳು ಮೋಟಾರು ಬೈಕ್‌ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಎದೆಗೆ, ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮೈಕೈಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. AvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁu UÀÄ£Éß £ÀA:15/2014 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 06.02.2014  gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV ªÀiÁgɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ «d®QëöäÃ, ¸ÀÆUÀªÀÄä PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä CqÀ«UÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 4.00 UÀAmɬÄAzÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ°è CqÀ«AiÀÄ°è JPÁKQ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁfUÁV vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀiÁgɪÀÄä¼ÀÄ C¸ÀĤVgÀÄvÁÛ¼É. ªÀiÁgɪÀÄä¼À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. §ºÀıÀ: ªÀiÁgɪÀÄä¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀ ¨sÀÄUÀÄ°£À°è E®èªÉà E£ÁߪÀÅzÉà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ PÁgÀt vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÀ ²æêÀÄw CAd£ÀªÀÄä @ wªÀÄ®ªÀÄä ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ  AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gï 02/2014  PÀ®A 174 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
         ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä £É®Äè UÀzÉÝUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀ ºÉýzÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄÄ FPÉAiÀÄ PÉÊUÉ CAnPÉÆArzÀÄÝ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯É¸ÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 2 3 ¸À® ªÁAwªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw EAeÉÆåÃvÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ ªÉÆñÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À, ¸Á-UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ §tªÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 15 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ 75,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA ; 04/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.02.2014 gÀAzÀÄ  86 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    18,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.