Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       

EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 13-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁå¢UÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ CUÀ¸ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÉÝ 45ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁå¢UÉÃgÀ. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ 1) AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ªÁUÉ ¥ÀÆeÁj 2) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÁUÉ ¥ÀÆeÁj E§âgÀÄ eÁ-®ªÀiÁt ¸Á- ¥ÀÆeÁj vÁAqÀ . DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ FUÉÎ 2ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 6000/- §rØUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §rØAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EªÉ vÉUÀzÀÄPÉÆ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆæ £ÀA 2£ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ CqÀØ §AzÀgÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ J¯Áè ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤«Ää§âgÀ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.278/2013 PÀ®A-341,323,504,506 ¸À»vÀÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:- 13-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ¦üAiÀiÁð¢ æ £ÉêÀÄtÚ vÀAzÉ: ªÁWÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 36ªÀµÀð, ¥ËæqsÀ±Á¯É ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. ¥ÀÆeÁj vÁAqÀ. ¥ÀÆeÁj vÁAqÀzÀ°è£À ªÀiÁgÉêÀÄä zÉëAiÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀðzÀ PÁtÂPÉAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæ..ªÀ.ªÀgÀ¢ PÁ®A. £ÀA. 07 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ  DgÉÆæ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ªÀÄÄzÉÝ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, 2) ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ: ªÀÄÄzÉÝ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå, J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÁå¢UÉÎgÀzÉÆrØ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸À«ÄÃwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÀÄÝzÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÉêÀgÀ ºÀgÁf£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£É£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À¯Éà CqÀØ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ PÉÆ°è©qÉÆÃt CAvÁ EªÀgÀÄ £ËPÀj ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ DUÀ dUÀ¼À Nr §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2013 PÀ®A: 323, 354, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 14-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17-25 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀzsÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀÄgÁd PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄAUÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄB24 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB §¸ÀªÀtÚ PÀnÖ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¹Ì 2) ²ªÀ¥Àà PÉA¨Á« ¸ÁB PÁ²®AiÀÄgÀ Nt ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ 1 FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ DgÉÆæ 2 FvÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀlÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ¤Az ÀªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 680-00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18.45 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ªÀÄ¹Ì oÁt UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 119/13 PÀ®A 78 (111) .¦ AiÀiÁPÀÖ  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w-
       ¢£ÁAPÀ.14.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð, CA©ÃUÉÃgÀ ¸Á.ºÀÄ£ÀPÀÄAn vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-04-ºÉZï.J¥sï-1177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®UÁ® »A§qÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽwzÀÄÝ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà.ºÉZï.gÀPÀ̸ÀV CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð ¸Á.PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/13 PÀ®A.279.337 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼À«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ;-13.10.2013  gÀAzÀÄ gÁwæ 19-00 UÀAmɬÄAzÀ 23-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è   ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.PÉ.©.gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ 75 ªÀµÀð,eÁ;-gÉrØ G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-ºÉqÀV£Á¼À vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.UÁæªÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ 10-ºÉZï.¦.AiÀÄ 1-mÉQìªÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ N¥À£ïªÉ¯ï ¸À¨ï-ªÀĶð§¯ï ¥ÀA¥ï CA.Q.15,000/- ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¢£À¢AzÀ E°èèAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 15.10.2013 gÀªÀÄzsÀÆ AzÀðLCBðt 12.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013, PÀ®A.379. L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.10.2013 gÀAzÀÄ  63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9,100/- /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.