Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Dec 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄA§gÁeÉÃgÀzÉÆrØ, UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ ಮಗನಾದ ಮೃತ PÀÄ. ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: vÀÄA§gÁeÉÃgÀzÉÆrØ, UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ಈತನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಖಾನಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತೇಲಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ನೋಡಿ 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 30/2015 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

       ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆ.ಬಾಬು ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 45 ವರ್ಷ, ಜಾ- ಕುರುಬರು , ಉ- ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ- ಪುರತಿಪ್ಲಿ   ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು EªÀ ಭಾವ£ÁzÀ ಮೂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಬಣ್ಣ 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ- ಕುರುಬರು, ಉ-ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ-  ಮಟಮಾರಿ ಹಾ.ವ. ಪುರತಿಪ್ಲಿ  ತಾ.ಜಿ. ರಾಯಚೂರು.   ಇತನು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ವಣಗಿದ್ದರಿಂದ  ಬೇಳೆ ಸಾಲದ ಬಾದೆಯಿಂದ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 11/12/2015 ರಂದು  ಸಂಜೆ 18-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ 11/12/2015 ರಂದು ಸೇರಿಕೆಯಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿಯವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅಗ ಅಂದಾಜು ಸಮಯ 20.40 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ .  AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ.  ಯು.ಡಿ.ಅರ್.ಸಂಖ್ಯೆ 18/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              10/12/15 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, «±Àé£ÁxÀ PÉÆïïÖ ¸ÉÆÖÃgÉÃeï ºÀwÛgÀ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á®¸Áé«Ä, 19 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĢݣÀUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-36 r-1820 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝ jAzÀ GªÉÄñÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11/12/15 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁæAa¸ï 52 ªÀµÀð  eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ 11/2/15 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0530 UÀAmÉUÉ J-1/ ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ C¥ÀàtÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á:vÀA¨ÁPÀ ªÁqÀ vÁ: D¼ÀAzÀ f¯Áè PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-32 J-5803 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ¨ÉÊ¥Á¸À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ J-2 £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÆlV ¸Á: CAPÀ£Á¼À vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-32  J-5006 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§égÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÁUÀgÁd ¸Á: CAPÀ£Á¼À 2) FgÀtÚ 33 ªÀµÀð ¸Á:¸Á£ÀUÀÄAzÀ & J-1 ¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ J-1 ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è aQvÉì  ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 11/12/15 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.319/15 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L.¦.¹  C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¯ÁVzÉ. 
²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ UËqÀUÉÃj 30 ªÀµÀð  eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: vÉÆÃl PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û CgÀPÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ  gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:CgÀPÉÃgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 9/12/15 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÉÆÃlzÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr D ¢£À gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÉÆÃlzÀ°èzÀÝ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ 3 ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 10/12/15 gÀAzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì  vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀÄ£ÀB AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ 7 ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 10 ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ. 8 jAzÀ 10 ®PÀë  ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.272/15 PÀ®A 379 L¦¹ & 86, 87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁ¬ÄzÉ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,000/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.