Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ: 15-08-2013 gÀAzÀÄ  09-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀºÉêÀÄvï SÁ£ï vÀAzÉ C¥sÀÓ¯ï SÁ£, 35 ªÀµÀð, G:DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ «zÁå¨sÁgÀw ¸ÀÆ̯ï gÉʯÉéà UÉÃmï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¸ÀPÁðj ¥À.¥ÀÆ PÁ¯ÉÃeï PÁA¥ËAqï UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ZÀgÀArAiÀÄ°è MAzÀÄ CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, D ±ÀªÀzÀ §UÉÎ C°èzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä K£ÀÆ w½AiÀÄzÉà EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ gÁwæ F gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DvÀ¤UÉ ¦ümïìì §AzÀAvÉ DV ZÀgÀArAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÁV ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ F C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ EvÁå¢ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.11/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. 
             
ªÀÄ»¼É ªÉÄ°£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw CªÀÄÈvÀ UÀAqÀ: PÀȵÀÚ PÉÆÃrAiÀĪÀgï, °AUÁAiÀÄvÀ£À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð. FPÉUÉ  FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ E¹àÃmï DlzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ E¹ámï DlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ, E¹ámï ZÀlPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©aÑPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ, fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÉÆÃt CAvÁ ¤zsÀðj¹, ªÉð£À §mÉÖ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛUÉ EgÀĪÀ PÉÆArUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2013 PÀ®A. 498(J), 323,504,506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPï , ªÀAiÀÄ:59ªÀªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAPÀ£Á¼ï , vÁ: UÀAUÁªÀw , ºÁ.ªÀ: ºÀ£ÀĪÁ¼À , vÁ: UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ  ¢ªÀAUÀvÀ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À ªÉÆzÀ® ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ , DgÉÆæ 3 CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ,G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA.²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ G; QgÁt ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ , G:QgÁt ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ , gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , DgÉÆæ 03 & ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÄ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®ÄzÁgÀjgÀÄvÁÛgÉ . DgÉÆæ 03 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ DgÉÆæ 01 EvÀgÉ 5 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ E®èzÀ ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½ ¥ÀvÀæ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À D¹ÛUÉ vÁ£ÉƧâ¼É ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ¼ÀÄ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¥Á®Ä«¨sÁUÀ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À J¯Áè D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÊdªÉAzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸À°è¹ DgÉÆæ 03 £ÉÃzÀݪÀ¼À PÀqɬÄAzÀ C¦üqÁ«mï ªÀiÁr¹ DgÉÆæ 01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÄmÉñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.306/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013 , PÀ®A. 420, 464 , 468 , 471 , 474 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ-15/08/2013 Gaza 1030 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä PÀmÉÖÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ  ¸Á§tÚ ºÉÃgÀÄAr 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À    FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ À    1]ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà ,2] ²ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà.3] ¤AUÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ,4]  C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ,5] ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,6] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd,7] ¨ÉÃlÖ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ°PÁdÆð£À J®ègÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À 8] ±ÀgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ °A£ÀUËqÀ 9] ¸ÀĨsÀzÀæªÀÄä vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀÄä J®ègÀÄ eÁ-°AUÁvÀ ¸Á-ªÉÄÃzÀ£Á¼À vÁ-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ    gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝPÉÌ,¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ ,PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr PÀÆzÀ®Ä J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-110/2013 PÀ®A-143.147.323.324.355.354.504.506 ¸À»vÉ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
  À    ¢£ÁAPÀ-15/08/2013 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉƤAiÀĪÀgÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÁtzsÁ¼À
FvÀ£À  d£ÀAUÀzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ À    £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÉÃgÀÄAr ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À  EªÀjUÉ ¸Àj EgÀzÉÃ,¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà wgÀÄUÁqÀÄwÛgÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,PÀÄzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉÃzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2013 PÀ®A-143.147.323.324.355.354.504.506 ¸À»vÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.08.2013 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   13,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ: 15-08-2013 gÀAzÀÄ  09-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀºÉêÀÄvï SÁ£ï vÀAzÉ C¥sÀÓ¯ï SÁ£, 35 ªÀµÀð, G:DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ «zÁå¨sÁgÀw ¸ÀÆ̯ï gÉʯÉéà UÉÃmï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ¸ÀPÁðj ¥À.¥ÀÆ PÁ¯ÉÃeï PÁA¥ËAqï UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ZÀgÀArAiÀÄ°è MAzÀÄ CAzÁdÄ 40-45 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ, D ±ÀªÀzÀ §UÉÎ C°èzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä K£ÀÆ w½AiÀÄzÉà EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼ÉzÀ gÁwæ F gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DvÀ¤UÉ ¦ümïìì §AzÀAvÉ DV ZÀgÀArAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÁV ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ F C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ EvÁå¢ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.11/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. 
             
ªÀÄ»¼É ªÉÄ°£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw CªÀÄÈvÀ UÀAqÀ: PÀȵÀÚ PÉÆÃrAiÀĪÀgï, °AUÁAiÀÄvÀ£À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð. FPÉUÉ  FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ E¹àÃmï DlzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ E¹ámï DlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ, E¹ámï ZÀlPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ©aÑPÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ, fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÉÆÃt CAvÁ ¤zsÀðj¹, ªÉð£À §mÉÖ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛUÉ EgÀĪÀ PÉÆArUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2013 PÀ®A. 498(J), 323,504,506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPï , ªÀAiÀÄ:59ªÀªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAPÀ£Á¼ï , vÁ: UÀAUÁªÀw , ºÁ.ªÀ: ºÀ£ÀĪÁ¼À , vÁ: UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ  ¢ªÀAUÀvÀ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À ªÉÆzÀ® ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ , DgÉÆæ 3 CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¯ÉÃmï gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ,G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA.²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ G; QgÁt ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ , G:QgÁt ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: zÀ£ÀUÁgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ , gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , DgÉÆæ 03 & ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÄ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®ÄzÁgÀjgÀÄvÁÛgÉ . DgÉÆæ 03 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ DgÉÆæ 01 EvÀgÉ 5 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ E®èzÀ ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½ ¥ÀvÀæ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À D¹ÛUÉ vÁ£ÉƧâ¼É ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ¼ÀÄ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¥Á®Ä«¨sÁUÀ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁd¥Àà£ÁAiÀÄPÀ£À J¯Áè D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÊdªÉAzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸À°è¹ DgÉÆæ 03 £ÉÃzÀݪÀ¼À PÀqɬÄAzÀ C¦üqÁ«mï ªÀiÁr¹ DgÉÆæ 01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄÄmÉñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.306/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2013 , PÀ®A. 420, 464 , 468 , 471 , 474 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ-15/08/2013 Gaza 1030 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä PÀmÉÖÃAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ  ¸Á§tÚ ºÉÃgÀÄAr 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À    FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ À    1]ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà ,2] ²ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Àà.3] ¤AUÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ,4]  C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ,5] ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,6] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd,7] ¨ÉÃlÖ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ°PÁdÆð£À J®ègÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À 8] ±ÀgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ °A£ÀUËqÀ 9] ¸ÀĨsÀzÀæªÀÄä vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀÄä J®ègÀÄ eÁ-°AUÁvÀ ¸Á-ªÉÄÃzÀ£Á¼À vÁ-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ    gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝPÉÌ,¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¯Á¬Ä PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ ,PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr PÀÆzÀ®Ä J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-110/2013 PÀ®A-143.147.323.324.355.354.504.506 ¸À»vÉ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
  À    ¢£ÁAPÀ-15/08/2013 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉƤAiÀĪÀgÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÁtzsÁ¼À
FvÀ£À  d£ÀAUÀzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ À    £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÉÃgÀÄAr ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-UÁtzsÁ¼À  EªÀjUÉ ¸Àj EgÀzÉÃ,¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà wgÀÄUÁqÀÄwÛgÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,PÀÄzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉÃzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2013 PÀ®A-143.147.323.324.355.354.504.506 ¸À»vÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.08.2013 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   13,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.