Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 May 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      
     ¢£ÁAPÀ 25-05-2017 gÀAzÀÄ, ºÀÆ«£ÀqÀV ©æeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ, zË®vï J£ï. PÉ. ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ, zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ºÀÆ«£ÀqÀV ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹ámï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁ®PÉÌ 16-15 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½ PÁ®PÉÌ 12 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ¯ÁzÀ, 1) 64,440 £ÀUÀzÀÄ ºÀt,  2) 52 E¹ámïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, 3) 8 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ. 4) 8 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ  ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ, PÀ®A.87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ D¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, £ÀªÀÄä  oÁuÉAiÀÄ J£ï.¹. ¸ÀASÉå.14/2017 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2017 PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                                      
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_   
              ದಿನಾಂಕ 22/05/17 ರಂದು ಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಥಮ್ಮ ಎನ್ನುವವಳಿಗೆ ಯರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 25/05/17 ರಂಧು ಯರಗೇರಾದಲ್ಲಿ ವಾರದ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಥಮ್ಮಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯರಗೇರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯರಗೇರಾದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ , ಈತನ ಆಟೋ ನಂ AP 21/QY 671 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಾರ್ಥಮ್ಮಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಹಾಗೂ ವಧುವಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಕರಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ , ಲಿಲತಮ್ಮ, ಜಯರಾಜ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ  ರವರು ಕೂಡಿ ಮಟಮಾರಿ ಅರೋಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬರುವಾಗ  ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ  ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಮಟಮಾರಿ ದಾಟಿದ ನಂತ ಾಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ವಿಂಗನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಆಟೋವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾಟೋ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ  ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ  ಪೈಕಿ ಶಾಂತಮ್ಮಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಲಲಿತಮ್ಮ,  ಜಯರಾಜ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಥಮ್ಮಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-171/17 ಕಲಂ-279,337,338,304 () ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w :-
     ದಿನ ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ qÁ: CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄPÀ̼À vÀdÕgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ  ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ¢£ÁAPÀ 25-05-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ ªÀÄPÀ̼À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1) f¯Á¤ vÀAzÉ §AzÉ£ÀªÁeï ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ FvÀ£À ಮಗಳಾದ ಹರ್ಷಿಯಾ ಎಂಬ ಮಗು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂದಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಗುವು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೆಕಾರಣದಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಮೇಲಿಂದ  ಆರೋಪಿತ ವಿರುದ್ದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2017  PÀ®A 3 & 4 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆæû©µÀ£ï D¥sï ªÉʯɣïì CUÉãÀ¸ïÖ ªÉÄÃrPÉÃgÀ ¹«ð¸ï ¥À¸Àð£À¯ï DAqï qÁåªÉÄeï lÄ ¥Áæ¥Ànð E£ï ªÉÄÃrPÉgÀ E£ï ¸À«ð¸ï E£ÀÆì÷Ö¸ÉÖñÀ£ï DPïÖ- 2009   CrAiÀÄ°è   ಗುನ್ನೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.     
         


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :26.05.2017 gÀAzÀÄ 54 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.