Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jul 2017

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
 ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:-
                       ದಿನಾಂಕ 14/07/2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ: 33ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄ°UɪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ FvÀನು ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತಮ್ಮ,ತಂಗಿ ಹನುಮವ್ವ ವಯಾ: 23ವರ್ಷ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 15/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನೋಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹನುಮವ್ವ ವಯಾ: 23ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲಾ. ಹೊರಗೆ ತಂಬಿತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಯಾದರು ಬರಲಾರದ್ದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಸುರಪೂರ. ಶಹಪೂರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇರೆಗೆ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 261/2017 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¯ÁªÀtå UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÉÃAqÀæ, ªÀAiÀÄ:27ªÀ, eÁ:F½UÉÃgï, G:UÀÈ»tÂ, ¸Á:PÁgÀlV, ºÁ.ªÀ:PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:15-08-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 01 ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï ¸Á:PÁgÀlV, ºÁ.ªÀ:PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀ£ÀÄß PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¦UÉ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, E°è DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÀÄrAiÀÄzÉà PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÀlPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀ¢zÁÝUÀ DgÉÆæ 02 ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï ¸Á:PÁgÀlV, vÁ:UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ,  C®èzÉà ¢£ÁAPÀ:16-07-2017 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À° ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀÄrvÀzÀ ZÀl ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃªÀÅ zÀÄqÀÄØ E®è CAwÃgÉãÀÄ ¤£Àß vÁ½¸ÀgÀ ªÀiÁj £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ½UÉ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄ¢ævÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2017 PÀ®A 498 (J), 504, 323, 506, 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿ.16-07-2017ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಸಿರವಾರ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಜ್ಜಲ ಯಂಕಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ [1] ಅನಿಲ್ ಮಾಳಿಗಿ,[2] ಚನ್ನಬಸವ ಗಡ್ಲ [3] ಬಸವರಾಜ ಅರಕೇರಾ [4] ಅಮರೇಶ [5] ರಮೇಶ ಗುಜ್ಜಲ [6]ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಕಬ್ಬೇರ ಸಾ:ಸಿರವಾರ ಇವರು ಅಂದರಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್..ಸಿರವಾರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 2,100/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2017  PÀ®A: 87 PÀ.¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,   ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.07.2017 gÀAzÀÄ 202 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.