Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À  ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ.21-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ bÀvÀæ¥Àà eÁzÀªï ªÀAiÀÄ.36 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.¸ÀtÚ ZÁ¦ vÁAqÁ vÁ.¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ.ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ®ªÀiÁt mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-33-8128 mÁæ° £ÀA.8129 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.dĪÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ.¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  FvÀ£À mÁæPÀÖgÀ, mÁæ°AiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ bÀvÀæ gÁªÀÄfãÁAiÀÄÌ£À vÁAqÁ¢AzÀ bÀvÀæ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ wgÀÄ«£À°è mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ mÁæPÀÖj£À ªÉÃUÀ vÀVθÀzÉà wgÀÄ«£À°è ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ mÁæPÀÖj£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ 18-20 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/12 PÀ®A.279.304(J) L¦¹. & 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæQgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 21-06-2012 gÀAzÀÄ s¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÀ¼É§eÁgï CvÀÛgÀªÁr Cfvï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ¥Àà ºÉÆV§Ar , ªÀAiÀÄ: 47ªÀ, eÁ: G¥Áàgï , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: G¥ÁàgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2)SÁzÀgï¨ÁµÁ PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ   ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ , DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.600/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , vÁªÀÅ §gÉzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß 3)ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ¦lÖgï ¸Á; ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.142/2012 PÀ®A.78(3)PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           ¢£ÁAPÀ 21-06-2012 gÀAzÀÄ 6-20 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ UÉÆêÀIJð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ£Áßj £ÁUÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°èègÀĪÀ ¨É«£À VqÀ PɼÀUÉ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L.UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 jAzÀ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1340/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 5 jAzÀ 8 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:182/2012 PÀ®A.87 sPÉ.¦ DPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2012 gÀAzÀÄ  11 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2000/_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.