Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-  
                                                      
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

               ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï¸Á¨ï 60 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèÃA G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀÆgÀw¦è  FvÀ£ÀzÀÄ UÀzÁgÀ ¹ªÀiÁzÀ°è ºÉÆ® EzÀÄÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀÄÆägÀ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á§ 55 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÁj EzÀÄÝ D zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ DzÀgÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á¨ï 55 ªÀµÀð, CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü ºÉAqÀw ¥ÁåºÀj¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ  vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÁjUÉ §gÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVj CAvÁ CUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁr zÉéõÀ ¨É¼É¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

               F jÃw EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï¸Á¨ï vÀªÀÄä GgÀ°è ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆmÉ°UÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü ,ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁåºÀj¨ÉÃUÀA ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÉÃj §AzÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛÃj C°è zÁj E®è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄzÀgÀ¸Á§£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ . CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦üAiÀÄÄ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀ£ÀÄ , ºÁUÀÆ ªÀÄzÀgÀ¸Á§£À ºÉAqÀw ¥ÁåºÀj¨ÉÃUÀA¼ÀÆ PÀÆqÀ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ¼ÀÄ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄÆgÀÆ d£À DvÀ¤UÉ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÉÆUÉzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ G½¢AiÉÄ¯É E£ÉÆßêÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 173/2012 PÀ®A. 504,324,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

              ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁåUÀªÁl vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À £ÁUÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgï EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß FUÉÎ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÀµÀð ¸À¢æ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝ ºÀZÀÑ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀzÉÝUÉ ¤Ãj£ÀÄß «qÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ Hl ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: gÁwæ 1 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï  §AzÀÄ ªÀÄ£É §AzÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ PÁ®PÉÌ gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0445 UÀAmÉUÉ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èöå¥Àà, 55 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ¤rUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä @ ¤ªÀÄð¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ°è ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢®è ZÀ£ÁßV®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß CtÚ §¸ÀªÀgÁd£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ w½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä @ ¤ªÀÄð¯Á FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¦£À°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 262/2012 PÀ®A. 498(J),306 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.                


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2012 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.