Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Aug 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
     ದಿ-31-07-2014 ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ: 05-55 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಹಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಗಮ್ಮ 30-ವರ್ಷ ಈಕೆಗೆ ನಂಬರ ವಗೈರಾ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ, ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದ ಸದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿದ್ದು  ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.63/2014 ಕಲಂ. 279, 338 IPC & 187 IMV ACT ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಕೈಕೊಂಡಿದೆ.                                                                                                                   ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಗಮ್ಮ ಸುಮಾರು 30-ವರ್ಷ    ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :- ನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು
ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 63/2014ಕಲಂ.279,338IPC, 187 IMV ACT
ಘಟನೆ ದಿನಾಂಕ & ವೇಳೆ: ದಿ: 31-07-2014 ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 05-55 ಗಂಟೆಗೆ
ವರದಿ ದಿನಾಂಕ & ವೇಳೆ: ದಿ: 31-07-14 ರಂದು  15-30 ಗಂಟೆಗೆ
ಘಟನೆ ಸ್ಥಳ & ದೂರ ದಿಕ್ಕು: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ -3 ಕಿ.ಮೀ
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ: ರಾಜಪ್ಪ ಸಿಪಿಸಿ-365 ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ- 9886138420
ಆರೋಪಿ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ: ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ  
ಗಾಯಾಳು/ಮೃತ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ: ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಗಮ್ಮ 30 ವರ್ಷ,
ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಾಹನ: ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ ವಗೈರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಸ್
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕೀರಲಿಂಗಪ್ಪ  ಸಿಹೆಚ್ ಸಿ 261 ನಗರ  ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯ ಚೂರು.
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
ಸಾಧಾರಣ ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು
5 ಫಿಟ್ 6 ಇಂಚು ಎತ್ತರ
ಬೆಬಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ
ಉದ್ದನೆ ಮುಖ
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನೈಟಿ
ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವಳುUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀqÀØzÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ-25 eÁw-PÀ¨ÉâÃgÀ G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| ªÀiÁ«£À¨Á« FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನು ಆರೋಪಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣೂಕಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಭಂದ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ರೇಣುಕಮ್ಮಳು ಈಗ್ಗೆ  ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನು ಮಾವಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ¢:01-08-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.319.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ«£À¨Á« UÁæªÀÄzÀ DUÀ¹ ºÀwÛgÀ ) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ  J¯ÁègÀÆ PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á|| ªÀiÁ«£À¨Á«  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಣೆಗೆ, ಬಾಯಿಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ, ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಊರ ಮುಂದಿನ ಆಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮೈದುನನಿಂದ ತಿಳಿದು ನಂತರ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ತಾನು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/14 PÀ®A 341, 504, 326, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzsÀgï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¨Éë£ÀÆgï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï gÉrØ, G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ dAiÀÄzÉêÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¨Éë£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï gÉrØ, G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ:09-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ ºÁ°£À CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉÃ, CAUÀrUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.179/2014, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
  
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.08.2014 gÀAzÀÄ    124 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   25,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.