Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ:22-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ «ÃgÉñï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgï, ªÀAiÀÄ:40ªÀ, G: PÀÆ° , ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ , vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/PÀÆå-1506 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÄð¸À£ï mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-7569 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ «ÃgÉñï¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ & 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 CªÀÄgÉÃ±ï ¨ÁUÀ¥Àà CgÉ£Áqï vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 36ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÁqïð £ÀA.23 ªÀÄ»§Æ©AiÀiÁ  FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¸ï©ºÉZï Jr© ¨ÁåAQ£À°è 3,00,000/- gÀÆ ¸Á®PÉÌ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà aÃ¥sï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.©.ºÉZï(Jr©) ¨ÁåAPï ±ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) gÁPÉñï C¹¸ÉÖAmï aÃ¥sï ªÀiÁå£ÉÃdgï (CqÁé£ïì)J¸ï.©.ºÉZï.(Jr©) ±ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀzÀå J¸ï.©.ºÉZï (ªÉÄãï) ¨ÁåAPï ±ÁSÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¹Û ªÀiÁmïUÉÃeï CqÀªÀiÁ£À EqÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ CªÀÄgÉÃ±ï ¨ÁUÀ¥Àà CgÉ£Áqï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ J£ï.J ¯ÁåAqï ¸ÀªÉð £ÀA.765/J gÀ°èAiÀÄ ¥Áèmï £ÀA.81 EzÀgÀ ¹JªÀiï¹ £ÀA.6-1-507/81 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¨ÁåAQ£À ºÉ¸Àj£À°è CqÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¹zÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÉÃ±ï ¨ÁUÀ¥Àà CgÉ£ÁqïFvÀ¤UÉ  CqÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®zÀ°è ¸À°è¹zÀ  SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.418/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¢£ÁAR: 22.10.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2012 PÀ®A : 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

                  ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ PÁAvÉ¥Àà ºÀÆUÁgï, ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 30-07-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¸Áé¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ ¸Á®UÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.94/*/5/* PÉëÃvÀæ 03 JPÀgÉ 06 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤Ã¯Éñï vÀAzÉ ±ÉæÃtÂPÀgÁªï , ªÀAiÀÄ: 27ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÁå¥ÁgÀ ,¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ , f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ 3,00,000/-gÀÆ. UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¤Ã¯ÉñÀ¤AzÀ  2,50,000/- gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.6568/12-13 ¢.30-07-2012 £ÉÃzÀÄÝ ¤Ã¯ÉñÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ G½zÀ 50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ÁvÀ¤UÉ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ Rjâ¥ÀvÀæ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ  ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀ®Ä vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §gɹPÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÆqÀÄvÁÛ E£ÉÆߧâgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ F §UÉÎ DvÀ£ÀÄ  N.J¸ï £ÀA.315/12 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀÆrzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ  ¸ÀzÀj D¹ÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸À¨ïjf¸ÁÖçgï D¦ü¹£À°è IÄt¨sÁgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUɹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV FUÁUÀ¯Éà ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß zsÀªÀÄðtÚ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ ¦.f ¨ÁåAPï ±ÁSÉUÉ JgÀqÀÄ DzsÁgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉAmÉøÀ£ÀÄ ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr DvÀ£ÀÄ  ¸À°è¹zÀ ¹«¯ï zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ¥ÀqÉzÀÄ Rjâ PÀgÁgÀÄ gÀzÀÝw ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß JwÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥Áæt vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¤Ã¯ÉñÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Rjâ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr E£ÉÆߧâgÀ ºÉ¸ÀjUÉ Rjâ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆlÄÖ DvÀ¤UÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.411/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.245/2012 PÀ®A : 420 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   1) PÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄÄPÀÌtÚ 34ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) AiÉÄøÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄÄPÀÌtÚ 36ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà 54ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉUÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼À §¼Áîj vÁ :¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä @ ¸ÀªÀðªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ 35ªÀµÀð, ¸ÁB M¼À§¼Áîj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 14-10-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ PÉøÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃAiÉÆà ºÉÃUÉ CAvÁ dUÀ¼À CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå. 415/12 £ÉzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/2012 PÀ®A. 323, 324, 504,506, 354 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ-22/10/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ ºÉZï.J£ï vÁAqÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ²æà PÀȵÀÖÖ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà, ®ªÀiÁt , 30ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: J¸ï.J£ï.vÁAqÀ FvÀ£ÀĺÉÆgÀmÁUÀ 1) ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ, 2) gÀÄPÀätÚ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ 3) ¦ÃvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀªÀÄðtÚ 4)¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀªÀÄ®¥Àà 5) ¸ÁAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ J¯ÁègÀÆ ®ªÀiÁt ¸Á-ºÉZï.J£ï.vÁAqÀEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À ºÁUÀÄ ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀªÀÄ®¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À MvÀÄÛªÀj «µÀAiÀÄzÀ°è GAmÁzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2012 PÀ®A,143,147,148,323,324,504,506(2) ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ-22/10/12gÀAzÀÄ ²æÃZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ,25ªÀµÀð,®ªÀiÁtÂ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á- §AqÉ ®ZÀªÀÄ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢gÁzÀ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr J¸ï.J£ï.vÁAqÀzÀ PÀqÉUÉ ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAvÉ ¢£À DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁj¸ÉÆÃt CAvÁ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀvÀå ¸ÉêÀ¯Á¯ï UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1)UÀÄAqÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ gÀAUÀ¥Àà,PÁgÀ®PÀÄAn2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 3)gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ PÁgÀ®PÀÄAn 4) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn 5) wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn 6) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå §Ä¢Ý¤ß 7) gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå UÀÄdÓ¯ÉÆÃgÀ 8) ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 9) ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄfÓUÉAiÀĪÀgÀÄ 10) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 11) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà aAvÀ®PÀÄAn 12)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 13) C¼Àî¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁ£É £ÁAiÀÄPÀ 14) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨É½îAiÀÄ¥Àà ±ÁSÉ 15) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå 16) ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀAiÀÄå J¯ÁègÀÄ eÁ- £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆDmÉÆà £ÀA PÉ.J 36/J.1644 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀ̯Éà ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä UÁr qÉæöʪÀgÀ UÀÄAqÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉ ¢£À dUÀ¼À ªÀiÁrgÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, UÀÄAqÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÀߥÀà£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgɯÁègÀÄ ¸ÉÃj DvÀ£À CtÚA¢jUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2012PÀ®A, 143,147148,323,324,504 gÉ/« 149 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                    «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 30 eÁ; £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¥ÀzÀݪÀÄä FPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä N¯É CZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆqÀĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 22-10-2012 gÀAzÀÄ 01-00 J JªÀiïPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2012 gÀAzÀÄ 19 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.