Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jul 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 9-7-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ü£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 38 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀUÀgÀUÀÄAqÀzÀ ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÉÌ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ zÉêÀzÀÄUÀð- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦qÀ§Æèr C¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CmÉÆãÀA PÉ J 33- 5800 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖ¢ÝAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdð£À FvÀ¤UÉ §®vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è C®èzÉ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ C®è°è vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ WÀl£É dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ G¸Áä£ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ 35 eÁ ªÀÄĹèA G qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á ªÉƤ£À¥ÀÄgÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2013 PÀ®A. 279.337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ :09-07-2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ªÀ:33 eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ ¸Á:PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ (n«J¸ï¸ÁÖgï¹n £ÀA:PÉJ-36 EJ-4942) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®Æèj¤AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qË£À£À°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢üUÉ §®ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀÄgÁPÁë D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2013 PÀ®A. 279.337. 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 11-07-2013 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.PÉÌ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-792 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-792 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ü £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1]¸ÀAfêÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢2) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §Ar ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀÄì dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

ªÀÄÈvÀ zÉêÉAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 40 ªÀµÀð eÁ-F½ÃUÉgÀ ¸Á-©.UÀuÉPÀ¯ï   FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÁAiÀļÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ-10/07/2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÉ.F.© PÀA§PÉÌ ¸ÀgÀ«¸ï ªÉÊgï vÀAzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV  ºÁPÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÉÊgï DPÀ¹äÃPÀªÁV PɼÉUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀļÀÄ«UÉ vÀUÀÄ°zÁUÀ agÁqÀ®Ä, Nr §AzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ, UÁAiÀļÀÄ«UÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¦ügÁå¢,ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-15/2013 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. 


 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 09-07-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd ZÁ®PÀ PÀA.¤ªÁðºÀPÀ ¸ÀA.905 zÉêÀzÀÄUÀÀð r¥ÉÆà zÉêÀzÀÄUÀÀð. gÀªÀgÀÄ PÉ.J.33 J¥sï 20 £ÉÃzÀÝgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð WÀlPÀzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ UÀÆUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄ §¸ï ºÀwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ §¹ì£À M¼ÀUÀqÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, ²æà §¸ÀªÀgÁd ZÁ®PÀ PÀA.¤ªÁðºÀPÀ ¸ÀA.905 zÉêÀzÀÄUÀÀð r¥ÉÆà zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ¦üAiÀiÁð¢ CAVAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.216/2013 PÀ®A. 504,353,323 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 10-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: CªÀÄgÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, 40ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: w®Pï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ¸ÁÖgï ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°èzÀÝ 1) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà, 2) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ; ªÀÄgÉ¥Àà, 3) ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ªÀÄgÉ¥Àà, 5) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄgÉ¥Àà 6) ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ: ªÀÄgÉ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð. EªÀgÀ£ÀÄß F ¨sÁUÀzÀ eÁUÀzÀ°è ¨sÁUÀ §gÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ`` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄUÉ J°è eÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ°è J¯Áè eÁUÉ £À£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÉ CAvÁ ºÉý EvÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀÝ EvÀgÀgÀ£ÀÄß zÀ¨ÁârzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, E£ÉÆߪÉÄä F eÁUÀzÀ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2013 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,506,¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 38ªÀµÀð, PÁ¯ÉUÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á: w®Pï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¤®ªÀAf EªÀgÉÆA¢UÉ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁÖgï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ, 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ; ¤Ã®¥Àà, 2) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ: ¨Á®AiÀÄå, 3) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: CªÀÄgÀAiÀÄå, 5) F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ: CªÀÄgÀAiÀÄå, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð. gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 4 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F eÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ CAUÀrUÀ¼À ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛªÉ '' CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ eÁUÉ ¤ªÀÄäzÀÄ ºÉÃUÉ DUÀÄvÀÛzÉ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 3 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ°è CgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ £ÀA. 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2013 PÀ®A. 143,147,341,504,323,324,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.07.2013 gÀAzÀÄ 68 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.