Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:-30-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: wªÀÄä¥Àà, 50ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: £ÁUÉÆð  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è£À ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ §AzÉãÀ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄzÀ®èzÉ ºÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAqɯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß fêÀ vÉUÉzÀÄ ©qÀÄwÛzÉÝ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2013 PÀ®A. 323,324,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 02-09-13 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧æºÀäZÁj vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 24ªÀµÀð,§rUÉÃgÀ,PÁ¥ÉðAlgÀPÀ®¸À ¸ÁB »gÉà PÉÆmÉßPÀ¯ï vÁB ªÀiÁ¤é FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 « 44 £ÉzÀÝgÀ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥À zÁn ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃuÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ J£ï.E.PÉ.Cgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ 36 J¥sï. 1019 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ¹Ì r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀtÂÚ£À G©âUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ , PÉÊ, PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2013 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦ügÁå¢ D±Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §AzÉãÀªÁeï »gÉêÀĤ ªÀAiÀÄ.20 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.UÀĪÀÄUÉÃj ºÁ.ªÀ.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ §AzÉãÀªÁeï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ D¸É EqÉÃgÀÄwÛ®è, £À£Àß 2 wAUÀ¼À ªÀÄUÀĪÉà vÀ£Àß D¸ÉUÉ CrØAiÀiÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ.01/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ.02/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ¸Á°AiÀiÁ½UÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÀÄÆUÀÄ MwÛ »rzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀ¼ÉÃ¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀApAiÀÄ°è MUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/13 PÀ®A.302, 201 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.09.2013 gÀAzÀÄ   100 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  16,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.