Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jul 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ: 06-07-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 10-07-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ವಾಸವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ JªÀiï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ JªÀiï.ªÉAPÀtÚ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ:44ªÀ, eÁ:ªÉʱÀå, G: ªÁå¥ÁgÀ & MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಮನೆಯ ಅಲ್ಮರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 1)ಒಂದು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಸರ, ತೂಕ 29 ಗ್ರಾಂ..ಕಿ.ರೂ.75000/-, 2)ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಟ್ಟೆಗಳು, ತೂಕ 01 ಕೆ.ಜಿ ಅ.ಕಿ.ರೂ.20,000/-, 3) ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆಗಳು, ತೂಕ  01 ಕೆ.ಜಿ ಅ.ಕಿ.ರೂ.20,000/- , 4)ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಂಬಿಗೆಗಳು, ತೂಕ 01 ಕೆ.ಜಿ ಅ.ಕಿ.ರೂ.20,000/- , 5)ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಮೆಗಳು, ತೂಕ 01 ½ ಕೆ.ಜಿ ಅ.ಕಿ.ರೂ.30,000/- , 6) ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗ್ಲಾಸ್, ತೂಕ 400 ಗ್ರಾಂ ಅ.ಕಿ.ರೂ.6000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.1,71,000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:126/2015 ಕಲಂ:454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          1] ಆಂದ್ರ ಮೂಲದ ದ್ಯಾವತಿ ಪಂಡರಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಡೇವಲಪರ್ಸ ಮಾಲಿಕ     2] ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಡೇವಲಪರ್ಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜು EªÀgÀÄ  ಸನ್ 2009 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಡೇವಲಪರ್ಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಸ್ಕಿ-ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂ 96/4-36-2 ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಎಂಬ ಲೇಔಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 80 ಪ್ಲಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1200/. ರೂ ಅಂತೆ 60 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ರೂ 5000/. 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,00,000/. ರೂ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲಾಟರಿ ಮಾಡಿ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಟಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವದೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ ನೀಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 103/15 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ.  ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  


    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2015 gÀAzÀÄ 166 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  44,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.