Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Apr 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦.¹.Cgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÆî¥Àà 40ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ PÀƽPÉ®¸À ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ  ¸ÁºÉ§UËqÀ  eÁw -£ÁAiÀÄPÀ  ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ  ºÉÆ®zÀ ªÀiÁåjUÉ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj gÀhiÁ° VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ  gÁªÀÄ£ÀWÀqÀ£ÀÄ PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ  UÉÆwÛ®èzÉ vÀ£ÀߪÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ C DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ PÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, DzÀgÉ  DgÉÆæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-04-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ°è£À JªÀiï.Dgï.ºÉZï.J¸ï. ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  J¯É CªÀÄgÉñÀ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀgÉ  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ºÁPÉÆPÉÆAqÀÄ PÀqÉzÀÄ PÀÆ° PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAwAiÉÄãÀ¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ,¤ªÀÄäªÀé£À vÀÄ®Äè, §¸À« ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà¤UÉ §¸À«UÉ ©lÖªÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀįɠ ¤ªÀÄä ºÉªÀÄqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ J¯É §¸À« ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ  §A¢AiÀįÉà CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ  §® ªÉÆt PÁ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ  ªÀÄÆPÀ ¥ÀlÄÖUÉƽ¹  PÀnÖUÉ  PÀqÉzÀ PÀÆ° PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¤ªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ  ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.É. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 72/2015 PÀ®A-324,504,506, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ-04/04/15 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgÀ eÁqÀÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ PÀnÖ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æÃgÁªÀÄ  vÀAzÉ ¸Á§¥Àà 40ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß   FvÀÀ£ÀÄ  EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÆî¥Àà  FvÀ£ÀÄ §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä §zÀÄ«£À°è  PÀqÉzÀÄ ºÁQzÀÝ PÀnÖUÀ¼À£ÀÄß KPÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý  CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉÆî¥ÀàdAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà PÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ CAd¥Àà vÀAzÉ PÀAqÉ¥Àà PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨ÁUÀ®ªÁqÀ§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÉÆî¥Àà  J¯ÁègÀÆ eÁw  ªÀiÁ¢UÀ ¸Á- eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß EªÀgÉ®ègÀÆ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  £ÀªÀÄä PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀnÖUÉ C£ÀÄßwÛÃAiÉÄãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ  PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ßUÉ ,ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ,  PÀPÀnÖUɬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä §zÀÄ«£À°èAiÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß  PÀqÉzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ  ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 73/2015 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506,gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ 06/04/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ UÀĽV£ÉÆÃgÀ 40ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- CqÀPÀ®UÀÄqÀØ FvÀ£À  vÀAV ªÀÄUÀ¤UÉ  ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄð EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ  gÀAUÀtÚ  UÀÄqÀ¯ÉÃgÀ FvÀ£À  ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁÝUÀ 1)DgÀÆqsÀ ¸Áé«Ä 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ DgÀÆqsÀ ¸Áé«Ä 3) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ DgÀÆqsÀ ¸Áé«Ä 4) DzÀ¥Àà vÀAzÉ DgÀÆqsÀ ¸Áé«Ä 5) CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ DgÀÆqsÀ ¸Áé«Ä 6) ¸ÀPÀÌ¥Àà vÀAzsÉ DgÀÆqsÀ ¸Áé«Ä 7)  ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå 8) §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå  EªÀgÉ®ègÀÆ ¸Á- ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  gÀAUÀtÚ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ  ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À ¤²ÑvÁxÀð  ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ vÉUÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀAvÀºÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB §AzÀÄ  J¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ E°èAzÀ  ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj  £ÉÆÃqÀÄvÉÛêɠ JAzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢Ý PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ  gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ ¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2015 PÀ®A- 143,147,148,323,324,504 ,¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 07-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಆದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಜಾತಿ ಉಪ್ಪಾರ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಗುಡದನಾಳ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಈತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 06-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಆರ್.ಸಿದ್ದು 12 ವರ್ಷ ಸಾ:ಕವಿತಾಳ ಈತನು ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರು- ಲಿಂಗಸೂಗೂಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಸೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ನಿಧಾನವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎದರುಗಡೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ.36 ಎ-9805 ರ ಚಾಲಕ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà 27 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvï, ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಈತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ  ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರ್.ಸಿದ್ದು 12 ವರ್ಷ ಈತನ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ, ಎಡಬುಜದ ಹತ್ತಿರ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಮುಗಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾದ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ  ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 34/2015 ಕಲಂ:279.337.338 ಐ.ಪಿಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು,

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2015 gÀAzÀÄ   106 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.