Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jul 2014

Special Press Note and Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀÄμÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ  £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.


           ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:01/£ÉêÀÄPÁw-4/2014-15, ¢£ÁAPÀ:19.06.2014 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀܽÃAiÉÄvÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ (35) £ÁUÀjPÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÁUÀÆ (9) ªÀÄ»¼Á  ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ  CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß  CºÁ餸À¯ÁVzÉ.

1.    D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁVgÀĪÀ ¢£ÁAPÀ:20.06.2014.
2.    D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.07.2014.
3.    D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.07.2014.

Cfð ºÁPÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢vÀ ªÀAiÉÆëÄw, ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ, EvÁå¢ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï «¼Á¸À www.ksp.gov.in £À°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÁUÀÆ F PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.                                                 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.«ÄãÁQë @ ¥À®è«  19ªÀµÀð, vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ  ¸Á- ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß  ¢£ÁAPÀ-09/06/14 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁQë J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ PÀqÉAiÀÄ »jAiÀÄjAzÀ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¢-04/07/14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ElÄÖPÉÆAqÀ §UÉΠ J¯Áè PÀqÉ ªÀÄzÀÄªÉ DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ªÀÄzÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ E£ÀÄß 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ®PÀë  gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃªÉ E®è CAzÀgÉ  ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ  ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ  ªÀÄzÀÄªÉ ¤°è¸ÀzÀAvÉ  PÉýPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ  ªÀÄvÀÄÛ Hj£À »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ  ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ 1) «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ »gÉÃUËqÀÄæ  2)¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ  »gÉUËqÀÄæ      3) ²æêÀÄw. ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ  »gÉÃUËqÀÄæ      4) ¨sÀÆ¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ »gÉÃUËqÀÄæ   5) ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ gÉrØ  J¯ÁègÀÄ ¸Á- gÁªÀÄ£Á¼À 6) ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á- PÉÆ¥ÀàgÀ 7) ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ  ¸Á- PÉÆ¥ÀàgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ J¯É PÀvÉÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ɠ ¤ªÀÄUÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä DUÀ¢zÀÝgÉ  £ÁªÀÅ ªÀÄzÀĪɠ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè ,ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ  ¤ªÀÄä£ÀÄß E°èAiÉÄà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤²ÑvÁxÀðPÉÌ RZÀÄð ºÁUÀÆ ªÀÄzÀĪÉUÁV ªÀÄÄAUÀqÀªÁV RZÀÄð ªÀiÁrPÉÆAqÀ CAzÁdÄ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2014 PÀ®A,- 143, 147, 323, 504, 427,420, 506 ¸À»vÀ 149  L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ:-30.06.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ FgÀtÚ vÀAzÉ PÉ. gÀAUÁgÁªï ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢,  G: ¸ÉÊPÀ¯ï mÁåQì, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 4-7-20 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮನೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಹೆಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಅನಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಆಪಾದಿತ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸಲಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ದುಖಾಃಪಾತಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 136/2014 ಕಲಂ  504, 324, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ: 30-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 3-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦£À°è vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ G¥ÀPÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ) JA ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ JA ¸ÀvÀåA 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÉʱÀå ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï 2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï 3) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï4) ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¥ÁågÀAiÀÄå PÀAd¯Áð 48 ªÀµÀð ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï5) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà £Á: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï 6) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï7) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄÌ ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï8) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµïð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ïEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ºÀt 7650/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 JPÉì¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ,  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt  oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½   ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß M¦à¹zÀÝgÀ   ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.144/2014 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 30-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ Dgï ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA 2 gÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è )vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï 2) £ÁUÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀiÁ; 45 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á; PÀÄ£ÀßlV 3) UÀqÉظÁ§ ¸Á: PÀÄ£ÀßlV( DgÉÆæ £ÀA 3 EªÀ£ÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L («) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgɸÀÆævÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ºÀt 2650/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀĪÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2014 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ 29.06.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ²æà gÀ« PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀAd½î vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಗಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಪಾದಿತ ಜಿಂದಪ್ಪನು ಬಂದು ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾವೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಾದಿತ ಜಿಂದಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಮೈ ಕೈ ನೋವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 192/2014 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
1) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ2) FgÀtÚ vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà, eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-§tfUÀ, G-ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ಮೃತ ರಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ದಿನಾಂಕ 29-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 02.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ಬಾಲಂಕೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 30-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.45 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2014 PÀ®A 306 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
  
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2014 gÀAzÀÄ 80 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀÄμÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.

           ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå:01/£ÉêÀÄPÁw-4/2014-15, ¢£ÁAPÀ:19.06.2014 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀܽÃAiÉÄvÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ (35) £ÁUÀjPÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÁUÀÆ (9) ªÀÄ»¼Á  ¥ÉưøÀ PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ  CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß  CºÁ餸À¯ÁVzÉ.

1.    D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁVgÀĪÀ ¢£ÁAPÀ:20.06.2014.
2.    D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.07.2014.
3.    D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.07.2014.

Cfð ºÁPÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢vÀ ªÀAiÉÆëÄw, ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ, EvÁå¢ ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï «¼Á¸À www.ksp.gov.in £À°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÁUÀÆ F PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) (J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.