Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Feb 2014

REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 23-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è 1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-PÉÆgÀªÀgÀ, G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ2) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-PÉÆgÀªÀgÀ, G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï «Ä²ævÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 FvÀ£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦.J¸ï.L. EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½£Àqɹ DgÉÆævÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 1)3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è 45 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÀPÉ PÉʺÉAqÀ CA.Q. 450/- gÀÆ. 2) 2 ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼ÀÄ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 160/- gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ºÉAqÀzÀ°è 180 JA.J¯ï MAzÀÄ PÁélðgï ¨ÁnèAiÀÄ°è J¥sï.J¸ï.J¯ï ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÁA¥À¯ï PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ F §UÉÎ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄÃAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2014 PÀ®A 273, 284 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.F DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                ¢£ÁAPÀ.23.02.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ® d£ÀgÀÄ  E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀjAiÀÄ¥Àà ªÀĢݤß, 24 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ  CªÀÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5730/- & 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/14 PÀ®A.87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢ನಾಂಕ 20-02-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾ¢ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Á. 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.vÀÄgÀqÀV. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä  E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiË£ÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ EªÀgÀÄ KPÁKQ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄĹj ¤ÃgÀÄ £ÁªÀÅ J°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ZÀ®ÄèvÀÛªÉ £ÉÆÃrgÀ¯Éà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiË£ÉñÀ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä E§âjUÉ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä CªÀÄgÀªÀÄä½UÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÄ£ÀAzÀ, DzÀªÀé EªÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÁUÀ£ÀUËqÀ, gÀÄzÀæUËqÀ, «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/14 PÀ®A,143,147,148,323,324,354,504,506,109 ¸À»vÀ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊ¼Àîಲಾಗಿದೆ...  
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À»AzÉ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ DzÉ¥Àà FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½zÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢üݪÁzÀ ºÉý E£ÉÆߪÉÄä DPÉAiÀÄ vÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ w½¹ ºÉýzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 22-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÉÆ® ¨ÉÃmÉAiÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ UÀAUÀ¥Àà£À ºÉtªÀÅ ¤AUÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ¤UÉ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ PÀgÉAmï ±ÁPï ¤AzÁzÀ PÀ¥ÀÄà PÀ¯ÉUÀ½zÀÄÝ,vÀ¯ÉAiÀÄ »AzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀºÉÆA¢zÀ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÀqÀzÀgÁ¼À 2) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà FZÀ£Á¼À 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÀqÀzÀgÁ¼À J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ UÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß ¨É½UÉÎ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/14 PÀ®A. 302  ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è     ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿ:-24/02/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಿ.ಸಿ.134.ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 464/13 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,ದಿ:-04/03/12 ರಂದು ಗೌಡನಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೇಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ @ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣ  22 ವರ್ಷ,ಮನೆಕೆಲಸ,  ಸಾ;-ಬಳಗಾನೂರು. ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರು. FPÉAiÀÄನ್ನು ಆರೋಪಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಈತನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಳ ಕಡೆಯಿಂದ 1-ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹೊಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2-ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಸುಖದಾಪಾಂತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಫಿತgÁzÀ 1).ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ.25 ವರ್ಷ. 2).ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ತಳವಾರ 55 ವರ್ಷ3).ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ 50 ವರ್ಷ,   4).ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ 22 ವರ್ಷ,  5).ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ 20 ವರ್ಷ, 6).ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ 30 ವರ್ಷ,  7).ದೇವೇಂದ್ರ 35 ವರ್ಷ, ಆರ್.ಎಂ.ಪಿ.ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:-ಬಳಗಾನೂರು. ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರು.ಹಾ.ವ.ಕುಚ್ಚನಾರುಲ್ ಅಂಚೆ ದರೂರು ತಾ;ಗದ್ವಾಲ್ ಮಹಿಬೂಬನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತ ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು 3-ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ವಿನಕಾರಣ ಜಗಳ  ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಪುನಹ 1-ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ವರದಕ್ಷಣ ಹಣ ತರದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾರಬಾರದೆಂದು ಹಾಗೆಯೆ ಬಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವದಾಗಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA:  43/2014.ಕಲಂ,323,324,504,506,498(ಎ) ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
J¸ï.¹. /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ ¸ÀįÁÛ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¹Ã£À¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉΠ ¹Ã£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£À CgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ  eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  2-3 vÁ¸ÀÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ PÀÆr¹  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A: 341,323,324,504,342,506, ¸À»vÀ 34  L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A; 3(1)(10) ¦.J. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 24-02-2014 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಸಿಂಧನೂರು ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿvÀ£ÁzÀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ  ವೀರರಾಘವಲು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 37 ಕೆ 5159 ನೆದ್ದರ ಸವಾರ ಸಾಃ  ಕೋಟಯ್ಯಕ್ಯಾಂಪ ತಾಃ ಗಂಗಾವತಿ ಸದ್ಯ ಯು.ಹಂಚಿನಾಳಕ್ಯಾಂಪ  ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 37 ಕೆ 5159 ನೆದ್ದನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೂತಲದಿನ್ನಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ  ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ  ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು,  ಬಲಗೈ, ಮುಂಗೈಗೆ, ಮತ್ತು. ಬಲಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ..CAvÁ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಕಂಟಿ 30ವರ್ಷ, ಕಮ್ಮಾ ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾಃ ಕೋಟಯ್ಯಕ್ಯಾಂಪ ತಾಃ ಗಂಗಾವತಿ ಸದ್ಯ ಯು.ಹಂಚಿನಾಳಕ್ಯಾಂಪ   ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2014 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2014 gÀAzÀÄ  67 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    9,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.