Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 May 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

QgÀÄPÀļÀ ¢AzÀ DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ²æÃzÉë FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁ: G¥ÁàgÀ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ®Æ DgÉÆævÀgÀÄ ²æÃzÉë FPÉUÉ ¤ªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 13-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉëUÉ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ²æÃzÉëUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁªÀÄPÀ: 13-05-13 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èQæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÁUÀ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 17-05-13 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2013 PÀ®A. 498 (J), 306 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁUÀð« ²æõÁ UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¸Á¬Ä UÉÆÃPÀįï PÁåA¥À (§®èlV «¯ÉÃeï) vÁ: ªÀiÁ£À«. ºÁªÀ: ¸ÀÄzsÁ£ï gÁAiÀiï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ R¢æÃAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ Caѧ¥Àà£ÀAiÀÄå AiÀÄ®ªÀiÁn, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á¬Ä UÉÆÃPÀįï PÁåA¥À vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 25-09-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, 1,00000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ UÀȺÀ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ,ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1,00000/- gÀÆ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , UÀAqÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 23-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ R¢æÃAiÀiÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ 1,00000/-gÀÆ vÀAzÀgÉ ¸Àj E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.76/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2013 PÀ®A 498(J), 504, 506, 448, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀ.¤ PÁ¬ÄzÉ £ÉÃzsÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 UÀAmÉUÉ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ §UɺÀj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà 22 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄÆägÀ ZÁªÀÄgÁd ¥ÁmÉïï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀA¨sÀPÉÌ PÀnÖ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ J®ègÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃmï QwÛºÁQ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2013 PÀ®A: 143,147,504,323,324,448,342,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 17-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆÃvÀ¥Àà PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà zÉêÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ: 24 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ UÀĽUÉ vÀgÀ®Ä §A¢zÁÝUÀ 1)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 2)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 3)wªÀÄätÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ PÀrzÀÄ ºÁQzÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁQPÉƼÀÄîvÉÛãɯÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2013 PÀ®A. 341, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2013 gÀAzÀÄ 140 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.