Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jan 2019

Reported Crimes


                                                   

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ಆರೋಪಿ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÉÆÃqÉÃPÁgï 20 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6d£À DgÉÆævÀgÀJ¯ÁègÀÆ ಪಿರ್ಯಾದಿ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÉÆÃrPÁgï, 30 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï ಈತನ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಟಾಟಾ ಎಸಿ ನಂ ಕೆಎ-36 ಬಿ-3847 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಸ್ಕಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಇದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 04-01-2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮದೇನು ಬರ್ರಲೇ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡುತ್ತೇವೆಂದು ಬೈದಾಡುತ್ತಾ,  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ, ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒದ್ದು, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಗುದ್ದಿ, ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 03/19 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 326, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.