Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 10.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: r gÁA¥ÀÆgÀ vÁ::f:: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èè EgÀĪÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ n.ZÀAzÀæAiÀÄå EªÀgÀ UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄAZÀ, UÉƧâgÀzÀ aîUÀ¼ÀÄ, JwÛ£À §Ar, £É®Äè ºÁUÀÆ ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ EvÁå¢ü ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CQgÀÆ 70,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁV G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀAvÉ ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 14/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ:-12-6-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ZÁAzÀ¥Á±Á FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36 ºÉZï.4670 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï - E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ªÀÄzsÀåzÀ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2012 PÀ®A 279, 304(J), L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ 7-40 ¦.JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÁd¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgï , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï , G: ¯Áj QèãÀgï ,¸Á: ¨sÀVÃgÀxÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ §¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀĸÁÛ£ï vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï¸Á¨ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/Dgï-2633 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/Dgï-2633 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀĸÁÛ£ï E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.135/2012 PÀ®A.279 , 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï¤AzÀ w¥Àà£ÀnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸Áé«ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÁB w¥Àà£ÀnÖ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 J¸ï 489 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ w¥Àà£ÀnÖ PÀqɬÄAzÀ DvÀ¤UÉ JzÀÄgÁV ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸ÁB ªÀÄļÀÆîgÀÄ. mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 36 n© 1167 ºÁUÀÆ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ §®UÀtÄÚ G©âUÉ, §®UÀtÄÚ PɼÀUÉ, §®¨ÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:168/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- PÉAUÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉÊgÉñÀégÀ PÁåA¥ÀªÀgÉUÉ ©æqsïÓ PÀlÄÖªÀ UÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ,CzÀPÁÌV ¢ 06-06-2012 gÀAzÀÄ 2 ¯Áj ¹ªÉÄAmï aîUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¹Ö¯ï gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÖPï ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ EgÀ®Ä CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ ºÉý vÁ£ÀÄ ¢ 06-06-2012 gÀAzÀÄ HjUÉ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 QÌAvÀ ºÉaÑ£À ¹ªÉÄAl aîÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.45,000-00 UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀݪÀÅ. F §UÉÎ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À ¸ÀéAvÀ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ®£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ : 12.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÁ§UÀqÀØ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ £À²Ã§zÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ 1715 jAzÀ 1815 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ §gÉzÀÄ ªÀĺÀäzÀ R°Ã¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ UË¸ï ªÀAiÀiÁ:41 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:J¯ÉQÖçõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ.£ÀA:8-5-103 £ÀªÁ§ UÀqÀØ ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ,1810/- d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:36/2012 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-12/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjUÉ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-gÀÆ¥ÁAiÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 1).AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 50 ªÀµÀð,eÁ;-F½ÃUÉÃgÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á;-UÉÆãÁ¼À.2).UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¢¤ß 32 ªÀµÀð, eÁ;-¥ÀAZÀªÀĸÁ° ¸Á:-UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ 3).f¯Á¤«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¸Á:ªÉÄÃgÀ£Á¼À: FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁj AiÀiÁVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 510/- ,1-¥É£ÀÄß CA.Q.E¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ 1-ªÀÄlPÁ aÃn CA.Q.E¯Áè. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2012.PÀ®A.78(3).PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. . ¢£ÁAPÀ 13-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ wæ±ÀÆ®zÀgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB »gɺÀtV vÁB ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ, ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ªÀÄƪÀgÀÄ »gɺÀtV UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ 1) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀÄÆ°ªÀÄ£É (2) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀÄ£É (3) CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À (4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà (5) ZÀAzÀæ vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà (6) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà (7) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà J®ègÀÆ eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB »gɺÀtV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÉÆ® ¤ÃªÀÅ ©wÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛÃgÉãÀ¯Éà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, §¸ÀªÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ£À §®Q«UÉ §®ªÁV PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ,fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,341,323,326,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2012 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,600/_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.