Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jul 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 22-07-16 gÀAzÀÄ      0830   UÀAmÉUÉ     ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀA  PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀ, 35 eÁw £ÁAiÀÄPÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÉ ºÉƸÀ½î vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ ºÀÄ°UÉñÀ EªÀgÀÄ GzÉÆåÃvUÀ SÁwÛ AiÉÆÃd£ÉCr JgÀqÀÄ wAUÀ¼À PÉ®¸À ªÀiÁrüzÀÄÝ, ºÀt SÁvÉUÉ dªÀiÁ DUÀzÉà EzÀÝjAzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä    PÉ.ºÉƸÀÀ½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ 1)«gÉñÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd26 ªÀµÀð eÁ. °AUÁ¬ÄvÀ G.UÀÄAd½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgï2)±ÀgÀt¥Àà vÀA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà  42 ªÀµÀð eÁ.°AUÁ¬ÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀĸÁ: PÉ ºÉƸÀ½îvÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ J-2 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ ¸Áj ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ  ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.111/16PÀ®A, 504, 506 R/w   34 IPC & 3(1)(10) SC&ST (P.A) ACT, 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 630 gÀ°è 2 JPÀgÉ 22 UÀÄAmÉ ºÉÆ®«zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 55ªÀµÀð, PÀëwæÃAiÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÀ§ÆâgÀÄFvÀ£À vÀªÀÄä CzÀgÀ°è  vÀ£ÀUÉ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉýzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ªÉʵÀªÀÄå ºÉÆA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-07-16 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ  ¸Á;¨ÁUÀ¯ÁqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯ÁäjAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,50,000 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  UÀÄ£Éß ¸ÀA. 85/2016 PÀ®A: 143, 147, 323, 504,506, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಮೃತ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, AiÀÄ®UÀnÖ, 28 ªÀµÀð,eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ,G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ßFvÀ£ÀÄ  ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವನಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ.12.07.2016 ರಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ.25.07.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ ¢.¹zÀÝ¥Àà, AiÀÄ®UÀnÖ,55 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀÄgÀ§gÀÄ,G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-dA§®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.14/16 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :25.07.2016 gÀAzÀÄ 62 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.