Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 May 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

BB ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ BB
        EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-05-2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmɬÄAzÀ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J£ï.F.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÁÖöåAqÀ£À ¥Áèmï ¥sÁgÀA £ÀA§gï 1 gÀ°è F PɼÀPÀAqÀ ZÀºÀgÉ¥ÀnÖAiÀÄļÀî/¥sÉÆÃmÉÆÃzÀ°ègÀĪÀ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÉÆïïØ ¸ÉÆÖÃgÉeïzÀ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀÄjvÀÄ EqÀ¯ÁVzÉ. PÁgÀt F ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁgÉA§ §UÉÎ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è F PɼÀPÀAqÀ £ÀA§gï UÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw.

~: ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ «ªÀgÀ  :~
PÀæ.¸ÀA
¥Éưøï oÁuÉ
 ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ,  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
1
 C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
 GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzÀUÉA¥ÀÄ §tÚ
2
 °AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀÄì
 UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀð
3
 JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
 5 Cr 4 EAZÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ
4
 PÀÆzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
 vÀ¯ÉAiÀÄ°è 1 EAZÀÄ GzÀÝzÀ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ «ÄÃ¸É EgÀÄvÀÛªÉ.
5
 zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
1)     §zÁ«Ä§tÚzÀ vÀÄA§vÉÆý£À ±Àlð EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É «Ää£À r¸ÉÊ£ï EgÀÄvÀÛªÉ.
2)   ©½AiÀÄ §¤AiÀÄ£ï
3)   ©½AiÀÄ zÉÆÃvÀÄgÀ«zÀÄÝ, ®ÄAV jÃwAiÀÄ°è vÉÆlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.
4)   PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀrØ
5)   PÉøÀj-ºÀ¼À¢ §tÚzÀ GqÀÄzÁgÀ«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj GqÀÄzÁgÀzÀ°è 2 vÁAiÀÄÛUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.
C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃ
¸ÀzÀgÀ§eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ: 08532-226148, ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) ªÉÆ.£ÀA: 9480803845
¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ : 08532-235635, 9480803800
ªÀiÁ£Àå J¸ï,¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ : 08532-235001 ªÉÆ £ÀA: 9480803801
r.J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - 08532-236218 ªÉÆ £ÀA: 9480803820
¹.¦.L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 08532-226842 ªÉÆ £ÀA: 9480803830