Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ £Àqɹ MAzÀÄ ªÀµðzÀ £ÀAvÀgÀ UÀuÉñÀ CAvÁ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÉ£ÁßV¢Ýà £À£ÀßAvÀºÀªÀ¤UÉ KPÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ CAvÁ ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ 1) DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ ZËgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° 2) ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À3) ZËgÀªÀÄä UÀAqÀ ZËgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ 6) PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÉUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÞUÀ ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ºÉt ©Ã½¸ÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2013 PÀ®A 143, 147, 504, 448, 354, 323, 506 498(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
           ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw GªÀiÁ UÀAqÀ: ªÀiË£ÉñÀégÀ.JA. 43ªÀµÀð, «±ÀéPÀªÀÄð, G: SÁ¸ÀV ²PÀëQ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌ ±Á¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á: ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð. ªÉÆ.£ÀA. 9449549671 FPÉUÉ FUÉÎ 17 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiË£ÉñÀégÀ.JA. vÀAzÉ: C¥ÀàAiÀÄå, G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¸À£ï 2008 gÀ ªÀgÀUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2009 £Éà ¸Á°¤AzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ UÁ¬Äwæ ¥Ánïï J£ÀÄߪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉæêÀÄ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  UÁ¬Äwæ ¥Ánïï vÀAzÉ: ZÀAzÀæAiÀÄå ªÀQïï zÉêÀzÀÄUÀÀð £ÉÃzÀݪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj UÁ¬Äwæ vÀAmÉUÉ ºÉÆzÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2013 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 109, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ªÀiÁ//¥Á// ªÀAiÀÄ.49 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ¤UÉ  FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À vÉÆAzÀgɬÄzÀÄÝ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ §ºÀ¼À ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27.08.2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ°èUÉ ºÉÆÃV UÉƧâgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß HjUÉ §AzÀÄ, zÀrØUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV, vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀeÉÓ ºÉÆ®zÀ°è ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè  CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ//¥Á// ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ @ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವಯಾ 32 , :ಮನೆಕೆಲಸ , ಸಾ:ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಿ ಹಾ::ಆನ್ವರಿ ಗ್ರಾಮ gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ವಯಾ 36, :ಒಕ್ಕಲುತನ ನೇದ್ದವರು  ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ನೇದ್ದವರ ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ:21-08-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಇದ್ದ ಆನ್ವರಿ  ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ  G½zÀ 4 d£À ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ  ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ ಪಿಸಿ-16 ರವರು ಖಾಸಗೀ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಂ 54/13 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506 ¸ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: F½UÉÃgï ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÁÌV gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ªÀiÁ£Àå ¦,J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2250-00, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ 2 ¥ÀA¥Á¥Àw PÁgÀlV £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌ DVzÀÄÝ, 1£Éà DgÉÆævÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄlPÁ aÃn ºÀt CªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CªÀ£ÉÆA¢UÉ ±Áå«ÄïÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.08.2013 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.